Περιγραφές Προπτυχιακών Μαθημάτων

ΓΕΣ 100 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Στο μάθημα παρουσιάζονται η έννοια της γλώσσας και των γλωσσών· το πέρασμα από τη γραφή στη γλωσσολογία· η γλωσσολογία ως επιστήμη (αντικείμενο και επιστημολογικές συντεταγμένες)· οι έννοιες της γλώσσας, της ομιλίας και του λόγου· η έννοια της νόρμας και της επικοινωνίας· το (γλωσσικό) σημείο· η γλώσσα ως σύστημα (δομές, εργαλεία ανάλυσης). Στη συνέχεια, παρουσιάζει τα βασικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία) και το ειδικότερο αντικείμενο καθενός από αυτά. Συνολικότερα, το μάθημα προτείνει στους φοιτητές έναν πρώτο ορισμό της γλωσσολογίας και εξηγεί ότι πρόκειται για μια αυτόνομη επιστήμη, που διαθέτει το δικό της αντικείμενο.

ΓΕΣ 101 Γερμανικά για Φιλόλογους (Deutsch für Philologen)
Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά και απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν κατακτήσει το μεσαίο επίπεδο γλωσσομάθειας. Τους μαθαίνει να κατανοούν απαιτητικά γερμανόφωνα επιστημονικά κείμενα και τους προσφέρει τα απαραίτητα γλωσσικά εφόδια για σπουδές σε γερμανόφωνες χώρες. Εστιάζει στην κατανόηση γραπτών κειμένων, αλλά οι φοιτητές ασκούνται συμπληρωματικά τόσο στη συγγραφή κειμένων, όσο και στην κατανόηση προφορικού λόγου. Δίνει έμφαση στην εκμάθηση εξειδικευμένου λεξιλογίου και ορολογίας, χρησιμοποιώντας αυθεντικά κείμενα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Παράλληλα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές μεθοδολογικές αρχές της επιστημονικής έρευνας (έρευνα πηγών, ανθολόγηση, περίληψη) και μαθαίνουν βασικές αρχές ακαδημαϊκής συγγραφής στα Γερμανικά (βιβλιογραφία, παραπομπές/υποσημειώσεις).

ΓΕΣ102 Προφορικός Λόγος Ι
Το μάθημα αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών όσον αφορά την κατανόηση και την παραγωγή προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις τεχνικές έκφρασης προφορικού λόγου και την παραγωγή του σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας (μονόλογος, διάλογος, συζήτηση, δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, κ.ο.κ.).
Στόχοι του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές τεχνικές ακρόασης, κατανόησης και δομής του νοήματος μέσα από αυθεντικά ακουστικά και οπτικοακουστικά ερεθίσματα και, στη συνέχεια, πολλαπλές δεξιότητες στην παραγωγή προφορικού λόγου. Οι φοιτητές μαθαίνουν: 1) να εξηγούν το περιεχόμενο ενός ακουστικού αρχείου ή βίντεο, 2) να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν προφορικά την άποψή τους, 3) να πραγματοποιούν γλωσσικές δραστηριότητες σε κοινωνικά περιβάλλοντα, 4) να ετοιμάζουν μια προφορική παρουσίαση.

ΓΕΣ 103 Γραπτός Λόγος Ι
Στο μάθημα μελετώνται τα βασικά στοιχεία της γαλλικής γραμματικής. Μέσα από την κατανόηση αυθεντικών κειμένων, εξετάζονται οι βασικές γραμματικές δομές καθώς και τα συστατικά τους (φωνές, εγκλίσεις, χρόνοι, κλιτά και άκλιτα μέρη του λόγου κ.λπ.). Οι φοιτητές εκπονούν σύντομες ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον γραπτό λόγο με έμφαση στη γραμματική και την ορθογραφία.
Στόχοι του μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει να εντοπίσει δυσκολίες των φοιτητών στη χρήση της γαλλικής γραμματικής και να τους εξοικειώσει με την εφαρμογή των κανόνων στον γραπτό λόγο.

ΓΕΣ 104 Γραπτός Λόγος ΙΙ
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Γραπτός Λόγος Ι και οι φοιτητές που το παρακολουθούν είναι εξοικειωμένοι με τις απλές δομές της γλώσσας. Μέσα από την κατανόηση αυθεντικών κειμένων, εξετάζονται συνθετότερες δομές της γλώσσας (π.χ. δευτερεύουσες προτάσεις) που επιτρέπουν στους φοιτητές να διατάσσουν τα εκφωνήματά τους με τρόπο που να παράγουν συνεκτικά σύνολα γλώσσας με βάση την αιτία, το σκοπό, το χρόνο κ.ο.κ. Οι φοιτητές εκπονούν σύντομες ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο γραπτό λόγο με έμφαση στη γραμματική και την ορθογραφία. Το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν στη χρήση της γαλλικής γραμματικής και, εντοπίζοντας ειδικότερες ελλείψεις τους στη γραμματική ικανότητα, να τους βελτιώσει ως προς την εφαρμογή των κανόνων στο γραπτό λόγο.

ΓΕΣ 105 Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία
Το μάθημα αυτό διευκολύνει το πέρασμα από τη παραδοσιακή γραμματική στη γλωσσολογία. Επιδιώκεται οι φοιτητές να μαθαίνουν να εντοπίζουν τη φύση και τη λειτουργία των διαφορετικών μερών του λόγου, καθώς και να εξοικειωθούν με τους κανόνες του ρηματικού και του ονοματικού συντάγματος. Το μάθημα παρουσιάζει: την έννοια της γραμματικής και της γλωσσολογίας· την κλιτική και παραγωγική μορφολογία· το μόρφημα και το λέξημα· τα μέρη του λόγου και τις λεξιλογικές κατηγορίες· την απλή φράση· τα συστατικά της σύνθετης φράσης· τη ρηματική φράση· τις φωνές· τις εγκλίσεις· τους χρόνους· το ποιόν ενεργείας. Η εξοικείωση με τη σχολική γραμματική είναι απαραίτητη.

ΓΕΣ 106 Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία ΙΙ
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία Ι έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη μελέτη πιο σύνθετων φράσεων και την ανάλυσή τους με βάση διαφορετικές συντακτικές προσεγγίσεις (λειτουργική, κατανομική και γενετική-μετασχηματιστική). Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής: 1) Εννοιολογική προσέγγιση και επανεξέταση της φύσης και της λειτουργίας των συστατικών της σύνθετης φράσης. 2) Τα στοιχεία γύρω από το όνομα. 3) Τα στοιχεία γύρω από το ρήμα. 4) Λειτουργιστική προσέγγιση. 5) Κατανομιστική προσέγγιση. Η εξοικείωση με τις έννοιες που παρουσιάζονται στο μάθημα Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία Ι είναι επιθυμητή.

ΓΕΣ 107 Φωνητική

ΓΕΣ 109 Τεχνικές της Έκφρασης (Schriftliche Ausdruckstechnik)
Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά. Το μάθημα αυτό εξοικειώνει τους φοιτητές με την ακαδημαϊκή προσέγγιση διαφόρων κειμένων (λογοτεχνικά, δημοσιογραφικά, φιλοσοφικά, ιστορικά κ.λπ.), έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναδιατυπώνουν με κριτικό και συνθετικό τρόπο το περιεχόμενο διαφόρων κειμένων υπό μορφή περιλήψεων, αναφορών ή συνθέσεων.

ΓΕΣ 111 Γαλλική Φωνητική

ΓΕΣ 112 Εισαγωγή στον Γαλλόφωνο κόσμο
Το μάθημα, το οποίο απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές, παρουσιάζει αρχικά το κόσμο της γαλλοφωνίας και έπειτα τη γαλλική σύγχρονη κοινωνία. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα της Γαλλίας, να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις τόσο της γαλλικής κοινωνίας όσο και της γαλλόφωνης κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα κινείται γύρω από τέσσερις θεματικές σε σχέση με τον κόσμο της γαλλοφωνίας: 1) την ιστορία και εξέλιξη της γαλλοφωνίας, 2) τα ήθη και έθιμα, 3) τις τέχνες και 4) την επιρροή της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας στην Κύπρο.

ΓΕΣ 113 Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό κόσμο
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παροχή στους νεοεισερχόμενους φοιτητές εισαγωγικών γνώσεων για την πολιτιστική πραγματικότητα μιας εναλλασσόμενης Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα γύρω από την κουλτούρα και την εξέλιξη της Ευρώπης (γλώσσες, θρησκείες, πληθυσμός, τέχνες, πολυγλωσσία, εκπαίδευση, θεσμοί κτλ.).

ΓΕΣ 120 Εισαγωγή στη Γερμανική κουλτούρα (Einfuehrung in die deutsche Kultur)

ΓΕΣ 121 Παραγωγή προφορικού λόγου (Mündliche Sprachproduktion) 
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας των φοιτητών της γερμανικής γλώσσας. Διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας θα βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τις προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας τους, καθώς και τις ακουστικές τους δεξιότητες . Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να λαμβάνουν μέρος σε ποικίλες συζητήσεις που αφορούν τον πολιτισμό , την πολιτική και την κοινωνία. Με τη βοήθεια των πρακτικών ασκήσεων της γλώσσας, θα μάθουν πώς: α) να συζητούν και να ανταλλάσσουν επιχειρήματα β) να καταλήγουν σε συμπεράσματα και γ) να συνοψίζουν τις συζητήσεις.

ΓΕΣ 122 Δεξιότητες γραφής/ Παραγωγή προφορικού λόγου (Schriftliche Sprachproduktion)
Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα εξασκήσουν και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες γραφής τους στα γερμανικά. Με τη βοήθεια των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας, θα μάθουν σημαντικά γλωσσικά μέσα για τη γραπτή γλώσσα. Μια ποικιλία από γραπτές ασκήσεις συμβάλλει στην εξάσκηση και την εκμάθηση αυτών των μέσων. Επιπλέον , οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις στη θεωρία και την επίσημη γραπτή επικοινωνία.

ΓΕΣ 130 Από το Μάη του ’68 στις μέρες μας

ΓΕΣ 131 Σύγχρονη Γαλλική Κοινωνία
Το μάθημα παρουσιάζει μία γενική εικόνα των γεγονότων της γαλλικής κοινωνίας από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας. Θα εξεταστεί η οικονομική, πολιτική και κοινωνική μετάλλαξη της γαλλικής κοινωνίας από το 1945 μέχρι σήμερα μέσα από ποικίλα έγγραφα (κείμενα, εικόνες και οπτικοακουστικά μέσα). Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις της γαλλικής κοινωνίας βελτιώνοντας τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα: τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, οι φοιτητές θα είναι ικανοί 1) να κατανοήσουν μία δήλωση, να την εξηγήσουν και να διαβιβάσουν το νόημα, 2) να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν το περιεχόμενο ενός άρθρου στον τύπο, 3) να εξηγήσουν ιστορικά γεγονότα που έχουν εξεταστεί στο μάθημα. Οι φοιτητές πρόκειται να κατανοήσουν τη γενική εξέλιξη της χώρας σε μία σύγχρονη Γαλλία και να επιτύχουν να συνδέσουν τα πολιτικά γεγονότα με τα κοινωνικά ρεύματα, τις τέχνες και τις ιδέες.

ΓΕΣ 132 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού 
Το μάθημα παρουσιάζει τον γαλλικό πολιτισμό από τον 11ο αιώνα ως το τέλος του 19ου αιώνα και, πιο συγκεκριμένα, του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Μπαρόκ, του Κλασικισμού, του Διαφωτισμού, του Ρομαντισμού, του Θετικισμού, του Πνευματισμού και της Νεωτερικότητας. Παράλληλα, το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με τις βασικές στιγμές, τα σημαντικότερα ονόματα και τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ιστορίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τέλος, δείχνει, μέσα από την ιστορία και τη θεωρία του πολιτισμού, πώς οι τέχνες, η τεχνολογία, η επιστήμη, οι ιδέες και η λογοτεχνία διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

ΓΕΣ 133 Εισαγωγή στο Γαλλικό πολιτισμό

ΓΕΣ 134 Αρχές της σύγχρονης διδακτικής της γαλλικής ως ξένης γλώσσας 
Αφού εξεταστούν οι θεωρητικές πτυχές του θέματος, οι φοιτητές θα καταρτισθούν, βάση των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας που ισχύουν σήμερα στα σχολεία της Μέσης και Ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό μαθημάτων (σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας).
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρητικές και πρακτικές αρχές της σύγχρονης διδακτικής της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

ΓΕΣ 140 Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας
Το μάθημα παρουσιάζει, κατά χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα ρεύματα της γαλλικής και γαλλόφωνης λογοτεχνίας από το Μεσαίωνα ως τον 21ο αιώνα, καθώς και ορισμένα από τα αντιπροσωπευτικότερα κείμενά της. Στη συνέχεια, προτείνει μια πρώτη προσέγγιση της γέννησης και της εξέλιξης ορισμένων βασικών λογοτεχνικών ειδών και επιχειρεί να αναδείξει τόσο τις μεγαλύτερες ανατροπές, όσο και τις ισχυρότερες παραδόσεις της γαλλόφωνης λογοτεχνίας.

ΓΕΣ 150 Ανεξάρτητη μελέτη
Εμπειρία των φοιτητών στην ατομική πανεπιστημιακή εργασία (πρώτες απαιτήσεις βιβλιογραφίας, κ.λπ.). Tο μάθημα βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

ΓΕΣ 170 e-French

ΓΕΣ 171 Εισαγωγή στα εργαλεία της έρευνας
Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις πληροφορικής που είναι απαραίτητες για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δίνει έμφαση στα εργαλεία της βιβλιογραφικής έρευνας (ηλεκτρονικά μέσα και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών) και στη συγκέντρωση, την εκμετάλλευση και την παρουσίαση των δεδομένων που χρειάζονται για τις σπουδές τους, παρουσιάζοντας προχωρημένες γνώσεις λογισμικού γραφείου. Επίσης, εισάγει τους φοιτητές στα δίκτυα υπολογιστών και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, τα λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και παρουσιάζει τη χρήση και διαχείριση πολυμεσικών αρχείων και λογισμικών. Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να πραγματοποιούν μία απλή βιβλιογραφική έρευνα, να χειρίζονται σωστά ένα λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και ήχου καθώς και άλλα αντίστοιχα λογισμικά, καθώς και να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες της περιήγησης στο διαδίκτυο για επιστημονικούς σκοπούς.

ΓΕΣ 173 Η δυναμική της γαλλικής γραμματικής
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με βασικές αρχές της γραμματικής και να αφομοιώσουν καλύτερα τους κανόνες της γαλλικής γλώσσας. Οι φοιτητές θα έχουν εμπεριστατωμένη γνώση των σημαντικότερων γραμματικών φαινομένων της γαλλικής γραμματικής και θα είναι ικανοί να τα χρησιμοποιούν στις γραπτές παραγωγές. Θα είναι σε θέση να 1) ορίζουν την φύση και λειτουργία των διαφόρων μερών του λόγου και 2) να κατέχουν τους κανόνες που διέπουν το ρηματικό και ουσιαστικό σύνολο.

ΓΕΣ 175 Τεχνικές της Έκφρασης Ι

ΓΕΣ 179 Κατανόηση και Παραγωγή γραπτού και προφορικού Λόγου

ΓΕΣ 180 Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς I (Deutsch für Akademiker I) 
Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά. Το μάθημα αυτό στρέφεται γύρω από δύο άξονες: 1) ενισχύει τις γραμματικο-συντακτικές δομές που οι φοιτητές έχουν ήδη κατακτήσει και 2) εισάγει συνθετότερες δομές. Ειδικότερα, στόχο έχει: α) να αξιοποιήσει τις γλωσσικές γνώσεις των φοιτητών στη μορφολογία και τη σύνταξη, β) να αναπτύξει την ικανότητά τους να παράγουν γραμματικά σωστές και καλά σχηματισμένες φράσεις, γ) να τους ευαισθητοποιήσει σε ειδικότερα προβλήματα της σύνταξης (και ιδιαίτερα στη σειρά των λέξεων, στα ρηματικά σύνολα, στην επιλογή των προθέσεων). Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές θα έχουν τελειοποιήσει τις γνώσεις τους στην ορθογραφία και στη γραμματική, περάσει από τη σύνταξη της φράσης στην κατασκευή του νοήματος και αξιοποιήσει τις στρατηγικές και τα εργαλεία που χρησιμεύουν στην παραγωγή συνθετότερων κειμένων.

ΓΕΣ 181 Τα Γερμανικά στις Ανθρωπιστικές Σπουδές (Deutsch in der Sozialwissenschaft) 
Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις της ακαδημαϊκής εργασίας μέσα στα γερμανικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, τα βασικά στοιχεία της γερμανικής ακαδημαϊκής κουλτούρας θα πρέπει να εξηγηθούν και να διερευνηθούν. Το μάθημα δίνει έμφαση σε δύο θέματα: τις δεξιότητες στην φιλολογική εργασία και 2) τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα στον ακαδημαϊκό τομέα. Το 1ο θέμα θα περιλαμβάνει βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες εργασίας, όπως η ετοιμασία μιας βιβλιογραφίας, σε συνεργασία με βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, αναζήτηση βιβλιογραφίας, καθώς και επίσημες πτυχές των γραπτών εργασιών και προφορικών παρουσιάσεων. Το 2ο θα ασχοληθεί με τα γερμανικά ως μια ακαδημαϊκή γλώσσα. Με τη βοήθεια των πρακτικών ασκήσεων γλώσσας, οι φοιτητές θα εισαχθούν στο γράψιμο στα γερμανικά σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο.

ΓΕΣ 182 Δημοφιλείς κουλτούρες και η γερμανική ως ξένη γλώσσα (Deutsche Populärkultur und Deutsch als Fremdsprache)
Το μάθημα εξοικειώνει τους νέους με τον τρόπο ζωής στη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία, ιδιαιτέρως στον τομέα του πολιτισμού με τις τοπικές ιδιαιτερότητες του, ώστε να βελτιώσουν οι φοιτητές το λεξιλόγιό τους. Το μάθημα προτείνει τη γνωριμία με ποικίλες εκδοχές της δημοφιλούς κουλτούρας των γερμανόφωνων κοινωνιών, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα πολιτισμικά προϊόντα που διακινούνται από τα μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, Διαδίκτυο). Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τη γνωριμία των φοιτητών με τη γερμανόφωνη δημοφιλή κουλτούρα, καθώς και τον στοχασμό σχετικά με διάφορες όψεις της δικής τους κουλτούρας. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εκφράζουν (γραπτά και προφορικά) τις απόψεις τους.

ΓΕΣ 200 Μορφοσύνταξη
Στο μάθημα εξετάζονται οι έννοιες της μορφολογίας, της σύνταξης και της μορφοσύνταξης· οι κατηγορίες των λέξεων· ο παραδειγματικός και συνταγματικός άξονας· οι μονάδες μορφοσυντακτικής ανάλυσης· τα άμεσα συστατικά και η ανάλυση συνταγμάτων κατά τη γενετική μετασχηματιστική γραμματική· το ονοματικό σύνολο (όνομα και προσδιοριστές)· το ρηματικό σύνολο (χρόνος και όψη). Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη φύση και τη λειτουργία των λέξεων μέσα σε κείμενο· να αναλύουν ένα κείμενο σε μορφήματα και ένα σύνταγμα σύμφωνα χρησιμοποιώντας δέντρα–διαγράμματα· να συγκροτούν ένα σώμα δεδομένων για μορφοσυντακτική ανάλυση· να αναλύουν σώματα δεδομένων βάσει μορφοσυντακτικών αρχών· να μελετούν γνωστές γραμματικές με κριτικό πνεύμα.

ΓΕΣ 201 Σύνταξη
Το μάθημα βασίζεται σε έννοιες που παρουσιάστηκαν στο μάθημα της Μορφοσύνταξης. Στο μάθημα εξετάζονται τα εξής: 1) Γραμματικότητα/Αποδεκτότητα, Εκφώνημα/Εκφώνηση, Σύνταγμα/Παράδειγμα. 2) Διαδικασίες συντακτικής ανάλυσης (αντιμετάθεση, διαγραφή, εισαγωγή, μετακίνηση, μεταβολή). 3) Ανάλυση σε άμεσα συστατικά. 4) Τροπικότητα της φράσης. 5) Αντιπαραβολή, συμπλεκτική σύνδεση, συσχετισμός. 6) Υπόταξη.

ΓΕΣ 202 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι
Το μάθημα εισάγει σταδιακά τους φοιτητές στην παραγωγή συγκροτημένου και δομημένου λόγου σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το μάθημα κινείται γύρω από δύο άξονες: εντοπισμός των στοιχείων συνοχής ενός κειμένου και παραγωγή συντακτικά και λογικά δομημένου λόγου.
Στόχοι του μαθήματος : Το μάθημα στοχεύει στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών για πανεπιστημιακούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα μπορούν : 1) να κατανοούν κείμενα πανεπιστημιακού επιπέδου, να τα εξηγούν και να αναπαράγουν τις βασικές πληροφορίες τους, 2) να σχολιάζουν το περιεχόμενο τέτοιων κειμένων, 3) να διατυπώνουν με συνεκτικό τρόπο παραγράφους, εισαγωγές, μεταβάσεις και συμπεράσματα στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής επικοινωνίας.

ΓΕΣ 203 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ 
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος ΓΑΛ 202 και ασχολείται με την παραγωγή λόγου σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Παρουσιάζει τη μεθοδολογία ανάγνωσης των κειμένων, τους τρόπους εντοπισμού των βασικών ιδεών και των λογικών αρθρώσεών τους, καθώς και τις τεχνικές σύμπτυξης και επαναδιατύπωσης των πληροφοριών που αυτά προσφέρουν.
Στόχοι του μαθήματος : Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Μέσα από διαδοχικές ασκήσεις, οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να εντοπίζουν τις βασικότερες ιδέες του κειμένου, να τις επαναδιατυπώνουν με συνθετικό τρόπο και τις διαρθρώνουν χρησιμοποιώντας λογικούς συνδέσμους.

ΓΕΣ 204 Προφορικός Λόγος ΙΙ – Φωνητική
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος ΓΑΛ 102. Αναπτύσσονται δεξιότητες κατανόησης, παραγωγής προφορικού λόγου καθώς και προφορικής συνδιαλλαγής σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα (συνεχή μονόλογο, διάλογο, συζητήσεις, συνομιλίες κ.ο.κ.). Το μάθημα επικεντρώνεται στη φωνολογική ικανότητα των φοιτητών: ρυθμός, προσωδία, τονισμός και άλλα αρθρωτικά φαινόμενα. Εισάγει επίσης το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να συνδιαλέγονται με κάποιο βαθμό άνεσης, αυθορμητισμού και ελέγχου της φωνητικής τους ικανότητας που επιτρέπει την ομαλή συνδιαλλαγή με γαλλόφωνους ομιλητές. Επίσης, αναμένεται οι φοιτητές να μπορούν να λάβουν ενεργά μέρος σε μια συζήτηση σε γνωστά περιβάλλοντα, εξηγώντας και υποστηρίζοντας τις απόψεις τους.

ΓΕΣ 210 Γελοιογραφία: Εικόνα και επικοινωνία
Η δύναμη της εικόνας έχει αξιοποιηθεί από το ανθρώπινο είδος σε όλη την ιστορική του πορεία. Η εικόνα αντικατέστησε το γλωσσικό ιδίωμα ως μέσο επικοινωνίας στην προϊστορική περίοδο. Αργότερα, η εικόνα κάνει την εμφάνισή της σε αγγεία πιο εξελιγμένων πολιτισμών. Στη συνέχεια, σε μία περίοδο άνθησης του Τύπου, αναλφάβητοι πληθυσμοί ενημερώνονται μέσω της εικόνας. Τέλος, στον «μακρύ» 20ο αιώνα, η εικόνα έχει χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, και ως μέσο προπαγάνδισης μίσους και στερεοτύπων κατά ενός πραγματικού ή φανταστικού εχθρού. Μέσα σε όλη αυτή την πορεία, η γελοιογραφία κατέχει μία σημαντική θέση. Ήδη από τον 19ο αιώνα, πολλές εφημερίδες περιλαμβάνουν στα φύλλα τους διάφορα σκίτσα με σκοπό να σατιρίσουν την πολιτική/κοινωνική πραγματικότητα της στιγμής. Σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, η γελοιογραφία «κατακτά» την πολιτική σκηνή και γίνεται μέχρι και «ενοχλητική» λόγω της καυστικής της σάτιρας σε σημείο τέτοιο που η γελοιογραφία να γίνει θύμα τόσο λογοκρισίας όσο και ενός τυφλού φανατισμού. Εξάλλου, η γελοιογραφία είναι εκεί ακριβώς γι’αυτό… Για να σατιρίζει, για να ενοχλεί… Και όσο πιο πολύ ενοχλεί, τόσο το καλύτερο για τη δημοκρατία μας… Μέσω μίας χρονικο-θεματικής προσέγγισης και συγκεκριμένων ιστορικών παραδειγμάτων, σκοπός του μαθήματος είναι η συνειδητοποίηση από τους φοιτητές των διαφορετικών χρήσεων της εικόνας στην ιστορική πορεία του ανθρώπου, του τι είναι γελοιογραφία, ποιος ο σκοπός της και ποια η σημασία της για τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.

ΓΕΣ 211 Mορφολογική και γραπτή έκφραση 

ΓΕΣ 220 Γαλλόφωνες Κυβερνοκουλτούρες
Οι φοιτητές του μαθήματος πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) που έχουν διδαχθεί στο μάθημα e-French. Το μάθημα συνίσταται σε μαθησιακές δραστηριότητες που βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις δομές της γαλλικής γλώσσας τις οποίες έχουν ήδη κατακτήσει στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Μέσα από γαλλόφωνα οπτικοακουστικά ερεθίσματα που διατίθενται στο Διαδίκτυο, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε συζητήσεις αντιδρώντας στις υπάρχουσες πληροφορίες και αναζητώντας νέες. Το μάθημα βασίζεται στη συνεργατική μάθηση κατά την οποία οι φοιτητές είναι ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από το διάλογο που προκύπτει από τη διερεύνηση και την ανάδραση μεταξύ τους. Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες των φοιτητών στο γραπτό και προφορικό λόγο μέσα από τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν διαδραστικές συζητήσεις μεταξύ των διδασκόμενων εμπλέκοντάς τους με αυτό τον τρόπο σε μία κοινότητα με κοινούς μαθησιακούς στόχους. Επίσης, αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να μαθαίνουν μόνοι τους.

ΓΕΣ 222 Δημοφιλείς Κουλτούρες & Γαλλικά ως ΞΓ 
Η δημοφιλής κουλτούρα (pop culture) αποτελεί έναν προνομιούχο πεδίο εξοικείωσης με τις τρέχουσες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, τις υπό καθιέρωση αξίες και τους νέους τρόπους ζωής. Το μάθημα προτείνει τη γνωριμία με ποικίλες εκδοχές της δημοφιλούς κουλτούρας των γαλλόφωνων κοινωνιών, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα πολιτισμικά προϊόντα που διακινούνται από τα μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, Διαδίκτυο) , ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα και στο πλαίσιο της προϊούσας παγκοσμιοποίησης. Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τη γνωριμία των φοιτητών με τη γαλλόφωνη δημοφιλή κουλτούρα, καθώς και το στοχασμό σχετικά με διάφορες όψεις της δικής τους κουλτούρας. Μέσα από αυξανόμενης δυσκολίας ασκήσεις κατανόησης πρωτότυπων γραπτών, εικονογραφημένων και οπτικοακουστικών κειμένων, οι φοιτητές μαθαίνουν να αποκωδικοποιούν, να εντάσσουν στα συμφραζόμενά τους και να ερμηνεύουν όψεις της δημοφιλούς κουλτούρας του σημερινού γαλλόφωνου κόσμου.

ΓΕΣ 230 Η Γαλλία του 20ου αιώνα
Το μάθημα αυτό μελετά τις εξής περιόδους: α) 1870-1914: 3η γαλλική δημοκρατία, ζωή και σκέψη των εργατών, βιομηχανική επανάσταση και οικονομική ανάπτυξη, τέχνη και λαϊκή κουλτούρα. β) Μεσοπόλεμος: κρίση της δεκαετίας του 30, συνθήκες διαβίωσης, πνευματική ζωή. γ) Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μεταπολεμική περίοδος: η Γαλλία κατά τον πόλεμο, 4η και 5η Γαλλική Δημοκρατία, οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70, ήθη, ιδέες και τέχνη ως τη δεκαετία του 80. Οι φοιτητές παρακολουθούν τη βαθμιαία μετατροπή της χώρας στη σύγχρονη Γαλλία και βλέπουν τη σχέση ανάμεσα σε πολιτικά γεγονότα, κοινωνικά κινήματα, επιστημονικές ανακαλύψεις, τέχνες και ιδέες.

ΓΕΣ 232 Ιστορία της γαλλικής τέχνης 

ΓΕΣ 233 Χαρτογραφίες 

ΓΕΣ 234 Η Ευρώπη μέσω των Γαλλικών ΜΜΕ: ιδεολογίες και πολιτικός λόγος 
Το μάθημα εξετάζει τους κυρίαρχους λόγους της πολιτικής και διανοούμενης γαλλικής σκηνής για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Η μελέτη των γαλλικών ΜΜΕ επιτρέπει στους φοιτητές να αναγνωρίσουν τις θέσεις των πολιτικών προσωπικοτήτων της Γαλλίας από την άκρο-αριστερά μέχρι την άκρο-δεξιά, για να κατανοήσουν την ιδέα της Ευρώπης που κυκλοφορεί σήμερα στα γαλλικά ΜΜΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν και επηρεάζουν την γαλλική κοινή γνώμη. Οι φοιτητές θα καταλάβουν πώς δομείται και οργανώνεται μια συζήτηση ιδεών στα ΜΜΕ. Θα καταλάβουν επίσης τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα Μέσα στην διάδοση των ιδεολογιών. Θα μάθουν να αποκρυπτογραφούν τις ιδιαιτερότητες και τα κοινά στοιχεία των διάφορων λόγων για το Ευρωπαϊκό ζήτημα και να τοποθετούν ιδεολογικά αυτές τις απόψεις.

ΓΕΣ 239 Η κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης
Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά γεγονότα, όχι μόνο της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Παρά τις σκοτεινές της πλευρές (περίοδος της Τρομοκρατίας ή της Ναπολεόντειας Τυραννίας που κατέληξαν στην παλινόρθωση της μοναρχίας) ή τις υπερβολές της (όπως ήταν λ.χ. η αλλαγή του ημερολογίου με εβδομάδα δέκα ημερών και ημέρες δέκα ωρών), η σημερινή κληρονομιά.

ΓΕΣ 240 Νεότερη Γαλλική Λογοτεχνία (1870-1945) 
Το μάθημα δίνει μια γενική εικόνα της νεότερης γαλλικής λογοτεχνίας, από το τέλος του 19ου αιώνα ως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινά από τους μοραλιστές, το πνεύμα του fin de siècle και τους ιμπρεσιονιστές, περνά από το νέο ανθρωπισμό και το νέο μυστικισμό, για να καταλήξει στη λογοτεχνία του Proust. Παράλληλα, δίνει έμφαση στα ανανεωτικά στοιχεία του υπερρεαλισμού και στις ψυχαναλυτικές αναφορές του. Συνολικότερα, μελετά τα λογοτεχνικά κινήματα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα με έμφαση στη λογοτεχνική νεωτερικότητα, καθώς και στις μορφολογικές και ιδεολογικές αναζητήσεις τους εντοπίζοντας ορισμένες αντιστοιχίες με τις άλλες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες της ίδιας περιόδου.

ΓΕΣ 241 Σύγχρονη Γαλλική Λογοτεχνία (1945- ) 
Το μάθημα στόχο έχει να παρουσιάσει σε γενικές γραμμές την ιστορία της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας και να εισαγάγει τους φοιτητές στην πεζογραφία της περιόδου μετά τον πόλεμο, μέσα από τη μελέτη ορισμένων κειμένων που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του κινήματος του υπαρξισμού, της λογοτεχνίας του παραλόγου και του Νέου Μυθιστορήματος.

ΓΕΣ 242 Κλασική Γαλλική Λογοτεχνία & Λογοτεχνία Μπαρόκ
Το μάθημα μελετά την ποικιλόμορφη λογοτεχνική παραγωγή του γαλλικού 17ου αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στις συμπληρωματικές αισθητικές του κλασικισμού και του μπαρόκ. Παρουσιάζει τις έννοιες της επιτήδευσης, του μπουρλέσκου και του ρασιοναλισμού. Επιχειρεί να ορίσει τη «λογοτεχνία μπαρόκ», μέσα από τα θέματα της μεταμόρφωσης, της αστάθειας, της φυγής, της μεταμφίεσης, του θανάτου και της φευγαλέας ζωής. Επίσης, υπογραμμίζει τη σχέση του μπαρόκ με τον καθολικισμό (Chédozeau). Εμβαθύνει τόσο στην ποίηση όσο και στα αφηγηματικά είδη, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη λογοτεχνία ιδεών και στο θέατρο, καθώς και τη σχέση της αρχιτεκτονικής με τη λογοτεχνική αισθητική.

ΓΕΣ 243 Modernité littéraire française
Το μάθημα επιχειρεί να δώσει μια γενική εικόνα της νεότερης γαλλικής λογοτεχνίας, από τα μέσα του 19ου αιώνα ως το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεκινά από τους λεγόμενους ‘καταραμένους ποιητές’ το πνεύμα fin-de-siècle και τους ιμπρεσιονιστές, στη συνέχεια περνά από το νέο ανθρωπισμό και το νέο μυστικισμό, για να καταλήξει σε έργα όπως του Apollinaire, του Proust κ.α. Οι προτεινόμενες αναγνώσεις δίνουν έμφαση στα ανανεωτικά στοιχεία που έφεραν οι πρωτοπορίες του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και στις ψυχαναλυτικές ή άλλες αναφορές τους.

ΓΕΣ 244 Η Νεολογία και η ανανέωση του Λεξιλογίου
Η Νεολογία ως βασικός μηχανισμός της ανανέωσης του λεξιλογίου μιας γλώσσας είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο προς μελέτη, ιδίως στη σύγχρονη εποχή, όπου παρατηρείται πληθώρα νέων εννοιών, οι οποίες εισέρχονται καθημερινά σε κάθε ζωντανή γλώσσα και αφορούν διαφορετικούς τομείς, μεταξύ άλλων επιστημονικούς, τεχνικούς, την μη επίσημη γλώσσα, την γλώσσα των νέων κ.ά. (π.χ. για την ελληνική: οθόνη αφής, τάμπλετ, grexit, γκουγκλάρω). Στο μάθημα αυτό εξετάζονται βασικές αρχές της νεολογίας και αναλύονται θεμελιώδεις όροι και έννοιες (ορισμός της νεολογίας, το αντικείμενο έρευνάς της, μηχανισμοί δημιουργίας νέων λέξεων, αλλαγές ή μετασχηματισμοί στις υπάρχουσες έννοιες, φαινόμενα και είδη δανεισμού κ.ά.). Η μελέτη θα συμπληρωθεί με παρατήρηση και ανάλυση διαφορετικών τύπων κειμένων (μεταξύ άλλων, κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσεις δεδομένων, γενικά και ειδικά λεξικά, επίσημα μεταφρασμένα κείμενα, κ.ά.).

ΓΕΣ 245 Ρητορική της διαφήμισης 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της επικοινωνίας και εστιάζει στο ρόλο της στη διαφήμιση. Παρουσιάζει τις διάφορες μορφές επικοινωνίας (λεκτική, μη λεκτική, άμεση και έμμεση) και μελετά τον τρόπο με τον οποίο στέλνονται οι πληροφορίες στον αποδέκτη μέσα από τη διαφήμιση. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη: 1) της γλώσσας (γραπτή, οπτικοακουστική, γλώσσα του σώματος, παραγλώσσα κ.ο.κ.), 2) της τέχνη της ρητορικής (μετωνυμία, μεταφορά, παράφραση, αλληγορία, παρομοίωση, παραλληλισμός, υπερβολή, λιτότητα κ.ά) και 3) της πολιτιστικής διάστασης του διαφημιστικού μηνύματος στην επικοινωνιακή διαδικασία.

ΓΕΣ 246 Λογοτεχνία και κόμικς 
To μάθημα εξετάζει τις δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στη λογοτεχνία και τα κόμικς μέσα από αναλύσεις έργων, κυρίως, του εικοστού αιώνα. Και οι δύο τέχνες ευνοούν την αφήγηση στην τομή κειμενικών και εικονικών στοιχείων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την αλληλεπίδραση του κειμένου και της εικόνας, πρέπει να εξετάσουμε τόσο τους κώδικες (γραφικό, εικονικό και ιδεογραφικό), καθώς και τις δομές τους (εικονικά στοιχεία της αφήγησης, π.χ.: καρέ, λεζάντες, και η οργάνωσή τους). Οι φοιτητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να μελετήσουν επιπλέον τεχνικές πτυχές που εφαρμόζονται για τη δημιουργία ενός κόμικ ή ενός γραφικού μυθιστορήματος, που σχετίζονται με την υπερμεσικότητα, τη χρήση διαφόρων μέσων, για τη δημιουργία ενός νέου έργου.

ΓΕΣ 250 Ερευνητική Εμπειρία
Μετά από συμφωνία με Επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής εμπλέκεται στην έρευνα του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος αποκτώντας έτσι σημαντικές ερευνητικές εμπειρίες. Tο μάθημα βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

ΓΕΣ 265 Δραματολογία ευρωπαϊκού θεάτρου: μετα/μοντερνισμό
Το μάθημα προτείνει τη μελέτη των σχέσεων δραματικών έργων με τα βασικά λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά κινήματα που επηρέασαν το μοντέρνο και το μεταμοντέρνο θέατρο κατά τη διάρκεια του 20ου αι. μέχρι τις μέρες μας στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, διερευνάται η σχέση δραματικών κειμένων με βασικές αρχές της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας σε σχέση με τη δραματική ποίηση.

ΓΕΣ 273 Τεχνικές της ‘Εκφρασης ΙΙ 

ΓΕΣ 275 Τεχνικές της Έκφρασης ΙΙΙ

ΓΕΣ 280 Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς II (Deutsch für Akademiker II) 
Το μάθημα διδάσκεται στα Γερμανικά και περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες: την εξοικείωση με τα στοιχεία συνοχής του κειμένου και τη σύνταξη συνεκτικών παραγράφων. Οι φοιτητές εξασκούνται στη γραφή και την επαναγραφή και, πιο συγκεκριμένα, βελτιώνονται στη διατύπωση παραγράφων, εισαγωγών, μεταβατικών φράσεων και συμπερασμάτων του σύνθετου σχολιασμού και της έκθεσης. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές κατέχουν τις εκφράσεις που δηλώνουν αιτία ή αποτέλεσμα, σκοπό και αντίθεση ή παραχώρηση. Επίσης, μπορούν να διατυπώνουν με συνεκτικό τρόπο παραγράφους, μεταβάσεις και συμπεράσματα.

ΓΕΣ 282 Η Μάχη των Γλωσσών στην Ευρώπη
Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά και στοχεύει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους τα γλωσσικά διακυβεύματα είναι ταυτόχρονα και πολιτικά. Εξετάζει την ιδέα ότι η προσήλωση των λαών σε μια εθνική γλώσσα ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα την εποχή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να εξελιχθεί σε παράγοντα υπερπροστασίας μιας συλλογικής ταυτότητας. Το μάθημα μελετά ειδικές περιπτώσεις γλωσσικής διαμάχης, όπως αυτής του Βελγίου, της χώρας των Βάσκων στην Ισπανία και της Μάλτας, καθώς και συγκεκριμένες περιπτώσεις ‘μαχών’ που έχουν κατά καιρούς διεξαγάγει οι κυρίαρχες ευρωπαϊκές γλώσσες μεταξύ τους.

ΓΕΣ 285 Εισαγωγή στην ιταλική κουλτούρα και κοινωνία

ΓΕΣ 289 Γλώσσες σε Επαφή
Στη Γλωσσολογία ο όρος επαφή (contact) εμφανίζεται για πρώτη φορά στη δεκαετία του ’50 και χρησιμοποιείται κυρίως στην Κοινωνιογλωσσολογία για να περιγράψει φαινόμενα διγλωσσίας ή και πολυγλωσσίας σε μια γλωσσική κοινότητα. Χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει γλωσσικά φαινόμενα (σύνταξης, φωνολογίας, λεξικολογίας, κ.ά.) που αφορούν διαφορετικές γλώσσες (εγγύτερης ή πιο απομακρυσμένης προέλευσης). Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την δεύτερη έκφανση της έννοιας που περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στην μελέτη των κοινών στοιχείων της γαλλικής-ελληνικής στο επίπεδο της λέξης και θα αναλύσουμε γλωσσικά φαινόμενα τέτοια όπως ο δανεισμός, ο αντιδανεισμός, θέματα ετυμολογίας, κ.ά. Η μελέτη αυτών των φαινομένων θα συμπληρωθεί με παρατήρηση και ανάλυση διαφορετικών τύπων κειμένων (μεταξύ άλλων κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετυμολογικά λεξικά, βάσεις δεδομένων, επίσημα μεταφρασμένα κείμενα, κ.ά.). Στόχος του μαθήματος είναι αφενός οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι οι γλώσσες έχουν κοινά στοιχεία αφετέρου να ευαισθητοποιηθούν στο να αναγνωρίζουν αυτά τα κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις γλώσσες.

ΓΕΣ 290 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στα σπουδαιότερα έργα των αντιπροσωπευτικότερων συγγραφέων της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και στην κατανόηση της συμβολής των στο συλλογικό λογοτεχνικό ασυνείδητο της νεότερης και σύγχρονης Ευρώπης και κατ’ επέκταση του δυτικού πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγγραφείς όπως ο Δάντης, και ο Πετράρχης (που σηματοδοτούν τη μετάβαση από τη μεσαιωνική στην αναγεννησιακή περίοδο, και από τη την λατινική γραμματεία στην ιταλική. Οι ποιητές της Πλειάδας στη Γαλλία, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Ρονσάρ, θα αξιοποιήσουν αργότερα τις ιταλικές επιδράσεις στην ποίηση καθορίζοντας τις γαλλικές ιδιαιτερότητες στη γλώσσα και στη μορφή. Η αγγλική ποίηση της ελισαβετιανής περιόδου στη συνέχεια, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ θα επιδράσει στη διαμόρφωση της λυρικής ποίησης και του θεατρικού δράματος τα ευρωπαϊκά γράμματα μέχρι σήμερα. Στον 17ο αιώνα ο κλασικισμός επιβάλλεται στη Γαλλία με τον Λα Φονταίν, τον Ρακίνα, ή τον Μολιέρο. Στην Γερμανία ο κλασικισμός στην εκδοχή τη Βαϊμάρης, που εμφανίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα διαφοροποιείται, από το φορμαλισμό της γαλλικής εκδοχής, διακρινόμενος από την ουσιαστική του προσήλωση στις αξίες του αρχαίου κόσμου, όπως αυτή κυριαρχεί στα έργα του Γκαίτε και του Σιλλερ, που είναι οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι αυτού του κινήματος. Στο έργο του Γκαίτε προετοιμάζεται, άλλωστε το έδαφος του ρομαντισμού, που θα απλωθεί σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Οι εκπρόσωποι του ρομαντισμού που θα κυριαρχήσει τον 19ο αιώνα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, θα μελετηθούν συγκριτικά. Αντίστοιχη προσέγγιση θα γίνει με τα κινήματα του συμβολισμού (τέλη του 19ου αιώνα) και των επαναστατικών κινημάτων του 20ου αιώνα με σπουδαιότερο αυτό της υπερρεαλιστικές επανάστασης. Οι προσεγγίσεις των έργων και των συγγραφέων θα γίνεται μέσα από μια διπλή συγκριτική προοπτική : αρχικά κάθετη στο χρόνο, με σκοπό τη σύγκριση των έργων με εκείνα της κλασσικής γραμματείας (από τα ομηρικά έπη μέχρι τα σημαντικότερα δείγματα της ελληνο-λατινικής γραμματείας), ώστε να επισημανθούν οι επιδράσεις των νεότερων συγγραφέων από την κλασσική παράδοση, και στη συνέχεια οριζόντια στον ευρωπαϊκό χώρο, με σκοπό τη σύγκριση των έργων με εκείνα άλλων μεγάλων συγγραφέων της ίδιας εποχής και αντίστοιχης τεχνοτροπίας, ώστε να μελετηθούν οι ιδιαιτερότητες του κάθε συγγραφέα και του κάθε κινήματος, όπως επίσης να κατανοηθούν οι επιδράσεις του ιστορικό-πολιτικού πλαισίου της κάθε χώρας όπου εμφανίστηκαν. Αναφορές στην ελληνόφωνη λογοτεχνία (τόσο στην ελληνική όσο και στην κυπριακή) θα γίνονται όταν υπάρχουν σημαντικοί εκπρόσωποι των διαφόρων κινημάτων (κυρίως του 19ου και του 20ου αιώνα) ή ιδιάζοντες λογοτέχνες που επηρέασαν την ευρωπαϊκή ποίηση (ξεχωριστή αναφορά στην περίπτωση του Καβάφη). Οι συναντήσεις των θεμάτων κα των τεχνοτροπιών συνθέτουν τη βάση ενός ενιαίου λογοτεχνικού οικοδομήματος στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στο δυτικό κόσμο, που αποτελεί το αντικείμενο της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

ΓΕΣ 299 Μετάφραση και Η/Υ

ΓΕΣ 300 Λεξικολογία/Λεξικογραφία
Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής: 1) Επικοινωνία, έννοια, γλωσσικό σημείο. 2) Λεξικολογία- Λεξικογραφία : τύποι λεξικών, οι ορισμοί στα γλωσσικά λεξικά 3) Οι διαφορετικές αναλύσεις της λεξιλογικής έννοιας 4)Σημασιολογικές σχέσεις: υπερωνυμία και υπωνυμία, συνωνυμία, αντωνυμία, συν-υπωνυμία. 5) Πολυσημία και ομωνυμία, μεταφορά, μετωνυμία, συνεκδοχή. 6) Σχηματισμός των λέξεων.

ΓΕΣ 301 Κοινωνιογλωσσολογία 
Στο μάθημα παρουσιάζονται οι έννοιες της γλώσσας και της χρήσης της· η ενδογενής και εξωγενής νόρμα, οι μεταβολές και τα γλωσσικά ιδιώματα· οι στόχοι, τα εργαλεία και η μεθοδολογία της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας· η έννοια της γεωγραφικής ποικιλίας· η περίπτωση των Γαλλικών του Καναδά· οι έννοιες της κοινωνιολέκτου και της φυλολέκτου· οι περιπτώσεις επαφής μεταξύ γλωσσών· η διγλωσσία και η διμορφίας/ κοινωνικής διγλωσσίας· οι έννοιες του créole, του pidgin και του sabir· οι όψεις του γλωσσικού συστήματος μιας κρεολικής διαλέκτου της Γαλλικής· ο γλωσσικός προγραμματισμός και η ειδικότερη πολιτική του σημασία στα πλαίσια της γαλλοφωνίας.

ΓΕΣ 302 Γλωσσολογική Ανάλυση του Κειμένου 
Το μάθημα παρουσιάζει έννοιες όπως: κειμενική ανάλυση· κείμενο και λόγος· κειμενικότητα· ανάλυσης από τη φράση στο κείμενο· συνοχή και αναφορά· συνεκτικότητα· εξέλιξη της πληροφορίας (θέμα και ρήμα)· εξέλιξη των θεματικών ρόλων. Οι φοιτητές μαθαίνουν ότι οι γραμματικές κατηγορίες δεν ταυτίζονται με τις κειμενικές · τα παραδοσιακά γραμματικά προβλήματα μπορούν να μελετηθούν με καινούριους τρόπους· η παραγωγή συνεκτικού κειμένου απαιτεί ειδικές δεξιότητες, ένα κορμό γνώσεων που μοιράζονται ομιλητής και ακροατής, καθώς και γνωσιολογικά κίνητρα. Αφού εντοπίσουν τους κειμενικούς κανόνες που διέπουν την κειμενική οργάνωση, οι φοιτητές καλούνται να τους εφαρμόσουν στην παραγωγή δικών τους κειμένων.

ΓΕΣ 303 Φωνολογία
Το μάθημα μελετά την αρθρωτική φωνητική, τη φωνολογική ερμηνεία των δεδομένων και τη φωνολογική θεωρία βάσει του δομικού και του γενετικού μοντέλου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις φωνητικές αρθρώσεις της Γαλλικής, με τη συνθετική φωνητική και ιδιαίτερα το φαινόμενο της προσομοίωσης και με τα προσωδιακά φαινόμενα. Αποκτούν τη δυνατότητα να περιγράψουν τους διαφορετικούς τρόπους άρθρωσης του γαλλικού φωνολογικού συστήματος και, ευρύτερα, τις φωνολογικές αντιθέσεις του γαλλικού γλωσσικού συστήματος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μαθαίνουν, στηριζόμενοι σε ένα σώμα κειμένων και μέσω ασκήσεων, να λύνουν φωνολογικά προβλήματα.

ΓΕΣ 304 Λεξικολογική Σημασιολογία

ΓΕΣ 305 Πραγματολογία

ΓΕΣ 310 Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία 
Το μάθημα παρουσιάζει τις γλωσσικές οικογένειες ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα την ινδο- ευρωπαϊκή· το σχηματισμό της Ρωμανίας και της Ευρώπης· τις έννοιες substrat και superstrat· τις αρχές και τους νόμους της ιστορικής φωνητικής· τη μορφολογική εξέλιξη του ονοματικού συντάγματος· την ιστορική εξέλιξη της ορθογραφίας· τη λεξικογραφική παράδοση. Οι φοιτητές μαθαίνουν να εξηγούν τις φωνολογικές μεταβολές, να ερμηνεύουν τις μορφοσυντακτικές μεταβολές της λατινικής κοινής κατά τη μετατροπή της στη σύγχρονη Γαλλική, να κατανοούν πώς τα ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν την εξέλιξη του γλωσσικού συστήματος και να καταλάβουν τόσο τις ιδιαιτερότητες της γαλλικής όσο και τα στοιχεία που μοιράζεται με τις λατινογενείς γλώσσες.

ΓΕΣ 314 Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και σώματα κειμένων 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση της γλωσσολογίας των σωμάτων κειμένων (Corpus Linguistics), η οποία αποτελεί μια καινοτόμο περιοχή της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Τα τελευταία χρόνια τα σώματα κειμένων (ΣΚ) σε ηλεκτρονική μορφή βοηθούν στην μελέτη διάφορων φαινομένων της γλωσσολογίας (γραμματική, συντακτικό, λεξικογραφία, συγκριτική γλωσσολογία, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, κ.ά.) λόγω της ακρίβειας και ταχύτητας που προσφέρει η χρήση του υπολογιστή σε μεγάλου όγκου αυθεντικό γλωσσικό υλικό. Ως εκ τούτου, η γλώσσα μπορεί να μελετηθεί με περισσότερη ακρίβεια και με βάση μετρήσιμα μεγέθη. Αρχικά, παρουσιάζονται οι στόχοι της γλωσσολογίας ΣΚ, τα είδη ΣΚ, τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και ανοιχτού κώδικα, οι τρόποι κατασκευής σώματος κειμένων γενικού και ειδικού περιεχομένου, οι συμφραστικοί πίνακες, όπως επίσης τεχνικές προϋποθέσεις και περιορισμούς κατά τη διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας του υλικού (tagging, annotation). Αργότερα, οι φοιτητές μαθαίνουν να αντλούν πληροφορίες (λεξικογραφικές, γραμματικές, συντακτικές, κ.ά.) από ΣΚ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κάνοντας ασκήσεις, αναζητήσεις και επεξεργασίες αποτελεσμάτων. Στόχος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων και ιδιαίτερα τις σύγχρονες εφαρμογές της στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη μετάφραση. Παράλληλα, μυούνται σταδιακά στην αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων στην πράξη της διδασκαλίας και της μετάφρασης.

ΓΕΣ 320 Από τους αδερφούς Lumière στην Amélie Poulain

ΓΕΣ 321 À la coupe cinématique

ΓΕΣ 325 Λογοτεχνίες της Ευρώπης
Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά. Αφενός παρουσιάζει βασικές έννοιες της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής, όπως η λογοτεχνική ιστορία, τα είδη, η ανάγνωση και η πρόσληψη, ο κανόνας, οι εθνικές λογοτεχνίες, οι μείζονες και ελάσσονες λογοτεχνίες και οι λογοτεχνικές γεωγραφίες. Αφετέρου επικεντρώνεται σε ζητήματα, όπως οι τρόποι συγκρότησης των εθνικών λογοτεχνιών στην Ευρώπη, η ανάδειξη των ‘μεγάλων συγγραφέων’, ο ευρωπαϊκός λογοτεχνικός κανόνας και ο ρόλος του στην ιδεολογική ‘αποικιοποίηση’ τού μη δυτικού κόσμου. Συνολικότερα, το μάθημα εξετάζει κατά πόσο είναι νοητή μια ‘ευρωπαϊκή’ λογοτεχνία και πώς αυτή σχετίζεται με τη συγκρότηση της ίδιας της ιδέας της Ευρώπης.

ΓΕΣ 330 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet) 
Το μάθημα αποτελεί μια ιστορική και κριτική επισκόπηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αρχίζει με τη γέννηση και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ιδέας από την αρχαιότητα ως το 19ο αιώνα. Στη συνέχεια, παρουσιάζει τα ορόσημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά το 1950, με βάση λογοτεχνικά ή προγραμματικά κείμενα (Moschos, Podiébrad, Camões, Alexis Léger, Jean Monnet), καθώς και θεσμούς και πολιτικές της σημερινής Ευρώπης. Κάνει επίσης λόγο για τη θεωρία των κλιμάτων, την christianitas και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στόχο έχει να επιτρέψει στους φοιτητές τόσο να προσεγγίσουν κριτικά το νέο ευρωπαϊκό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, όσο και να δραστηριοποιηθούν σε αυτό.

ΓΕΣ 331 Ιστορία του Γαλλικού Βιβλίου

ΓΕΣ 332 Ευρωπαϊκός κινηματογράφος 

ΓΕΣ 333 Από το κείμενο στην εικόνα και από την εικόνα στο κείμενο

ΓΕΣ 336 Ο πολιτικός διάλογος και η παράδοσή του. Από τον Πλάτωνα στον Habermas

ΓΕΣ 337 Ο Διάλογος των Πολιτών. Μοντέλα από τον Πλάτωνα στον Habermas

ΓΕΣ 338 Ευρώπη και Φιλελευθερισμός
Η ανάδυση και εγκαθίδρυση των φιλελεύθερων πολιτευμάτων και το πέρασμα από τις φεουδαλικές στις φιλελεύθερες κοινωνίες και οικονομίες στην Ευρωπαϊκή ήπειρο συμπίπτουν με την ανάπτυξη των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, τον Διαφωτισμό και τη βιομηχανική επανάσταση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καθολική ψήφο, και οδήγησαν στην παγκόσμια κυριαρχία των ευρωπαϊκών κρατών. Η ευρωπαϊκή ισχύς αποδείχθηκε η verità effettuale του φιλελεύθερου νεωτερικού συστήματος. Το μάθημα θα εξετάσει τις βασικές θεωρητικές, πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές διεργασίες που ακολούθησαν την άνοδο του φιλελευθερισμού από τον Machiaνelli και τον Thomas Hobbes έως τον Max Weber, την Hannah Arendt και τον Raymond Aron. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον Γαλλικό φιλελευθερισμό του 19ου και 20ου αιώνα (Tocqueνille, Constant, Bastiat).

ΓΕΣ 339 Η διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη

ΓΕΣ 340 Λογοτεχνία του 19ου αιώνα 
Το μάθημα μελετά τα σπουδαιότερα λογοτεχνικά κινήματα του 19ου αιώνα (ρομαντισμός, ρεαλισμός, νατουραλισμός) και την παρουσία τους στη γαλλική λογοτεχνία. Παρουσιάζει την ωρίμαση και τις μεταλλάξεις τους με τρόπο που αναδεικνύει τη θεματική και τις τεχνικές που διέπουν τη λογοτεχνία της περιόδου: το τοπίο, το θείο, το ρόλο του ποιητή, την τέχνη για την τέχνη, το σονέτο, την παρακμιακή λογοτεχνία, τον ελεύθερο πλάγιο λόγο κ.ο.κ. Επίσης, το μάθημα αναφέρεται στα νέα ή ριζικά ανανεωμένα λογοτεχνικά είδη της εποχής και στον κειμενολογικό προβληματισμό που τα συνοδεύει, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που προετοιμάζουν την έλευση της νεωτερικότητας.

ΓΕΣ 342 Λογοτεχνία της Αναγέννησης
Το μάθημα παρακολουθεί την εξέλιξη της γαλλικής λογοτεχνίας από την ανθρωποκεντρική σκοπιά του ουμανισμού. Δίνει έμφαση στη σχέση λογοτεχνίας-ιδεολογίας όπως αυτή περνά μέσα από την ανατρεπτική αμφισβήτηση του καθολικισμού από τη Μεταρρύθμιση. Μελετά διάφορα λογοτεχνικά είδη μέσα από την επανανακάλυψη της Αρχαιότητας (σταθερές ποιητικές μορφές, ρητορική, λυρική ποίηση, ηθικοπλαστικά κείμενα) και κατά τη διαμόρφωσή τους (γκροτέσκο του Rabelais, δοκίμιο του Montaigne κ.λπ.). Επίσης, ασκεί τους φοιτητές στην ανάγνωση παλιότερων κείμενων με τη βοήθεια ορισμένων κλασικών αναλύσεων του 20ού αιώνα, που καταδεικνύουν τη νεωτερικότητα των σπουδαιότερων αναγεννησιακών κειμένων, με ενδεικτικότερο παράδειγμα τη μελέτη του Rabelais από τον Bakhtine.

ΓΕΣ 343 Λογοτεχνία του 18ου αιώνα
Το μάθημα μελετά την ανατρεπτικότητα των λογοτεχνικών και φιλοσοφικών κείμενων του Διαφωτισμού, καθώς και τη σχέση τους με τη σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις περιπέτειες του μυθιστορηματικού είδους, το οποίο γεννιέται μαζί με την άνοδο της αστικής τάξης, και εξετάζονται οι διάφορες μορφές του (επιστολιμαίο είδος, μυθοπλαστικές ή πραγματικές αυτοβιογραφίες, αφηγήσεις μαθητείας, διαλογικός λόγος). Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της φιλοσοφίας και της πολιτικής επιστήμης μέσα από 14 τη μελέτη του ιστορικού ντετερμινισμού και του φιλελεύθερου ρεφορμισμού (Montesquieu), της σάτιρας των θεσμών (Montesquieu, Voltaire), του κοινωνικού συμβολαίου (Rousseau), του ηδονισμού και του υλισμού (Condillac, Helvétius, D’Holbach) και της Εγκυκλοπαίδειας.

ΓΕΣ 344 Ταξίδι στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ανατολής
Το Ταξίδι στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ανατολής αποτελεί μια σημαντική λογοτεχνική παράδοση που γνωρίζει το αποκορύφωμά της κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μέσα από μια επιλογή κειμένων, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την παράδοση αυτή που αποτελεί ένα ουσιαστικό σημείο επαφής ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Η επαφή ανάμεσα στους δύο κόσμους καθορίζει τον επαναπροσδιορισμό εννοιών όπως αυτή της ετερότητας, της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας, καθώς και της διαπολιτισμικότητας. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές μια επιλογή κειμένων από τη λογοτεχνική παράδοση του Ταξιδιού στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ανατολής. Πρόκειται για έργα μεγάλων ευρωπαίων συγγραφέων που ανήκουν συχνά σε διαφορετικά λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά κινήματα, αλλά και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Oι φοιτητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στην έννοια της διαπολιτισμικότητας έτσι όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη συνάντηση Ανατολής και Δύσης.

ΓΕΣ 345 Λόγος και ιδεολογίες στην Ευρώπη Ι
Το μάθημα παρουσιάζει κινήματα που έχουν κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και κυρίως πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (όπως το Γαλλικό Εθνικό Μέτωπο, η Χρυσή Αυγή). Εξετάζει, μεταξύ άλλων, τους μηχανισμούς της προπαγανδιστικής που ασκείται μέσα από τον λόγο των κινημάτων αυτών. Επικεντρώνεται στην πολιτική επιχειρηματολογία και συγκεκριμένα στην επιχειρηματολογική χρήση των συναισθημάτων, τα οποία θεωρούνται ως κοινωνικά, γνωσιακά και / δια του λόγου φαινόμενα (discursive) (van Dijk 2006β, 361). Τα προς εξέταση κείμενα αντλούνται τόσο από τον προφορικό και γραπτό λόγο των κινημάτων αυτών (πολιτικό λόγος) όσο και από τον δημοσιογραφικό λόγο, ώστε να εξετασθούν οι επικρατέστερες αντιλήψεις και αναπαραστάσεις για τα υπό μελέτη κόμματα. Το μάθημα αυτό στόχο έχει να αναδείξει βασικά χαρακτηριστικά του λόγου στην Ευρώπη, εστιάζοντας κυρίως στα ρητορικά σχήματα, όπως η μεταφορά, η επανάληψη και τα συναισθήματα που αυτά δημιουργούν στο κοινό. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδεολογίες και τις στρατηγικές του πολιτικού λόγου και η ευαισθητοποίησή τους σε αποτελέσματα τέτοιων ιδεολογικών τοποθετήσεων.

ΓΕΣ 347 La France devant les grands défis de l’Union européenne

ΓΕΣ 349 Ένας συγγραφέας, ένα κείμενο 

ΓΕΣ 350 Συγκριτική Γραμματολογία
Το μάθημα αυτό ορίζει βασικές έννοιες της συγκριτικής γραμματολογίας (είδη, μοτίβα, θέματα, μύθοι) και τη θεωρητική της βάση (διακειμενικότητα, πρόσληψη, ορίζοντας προσδοκιών, διαπολιτισμικότητα, λογοτεχνικές γεωγραφίες, γεωκριτική, παγκοσμιοποίηση). Επίσης, προτείνει κείμενα για συγκριτολογική ανάγνωση. Αναδεικνύει έτσι τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία η λογοτεχνική κριτική συγκροτεί τις σχέσεις ομοιότητας και διαφοράς μεταξύ κειμένων και, παράλληλα, αμφισβητεί το αυτονόητο των διακρίσεων μεταξύ εθνικών λογοτεχνιών, λογοτεχνικών ειδών, αλλά και αυτών ανάμεσα σε διαφορετικά είδη λόγου (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμη) και σημειωτικά συστήματα (λογοτεχνία, εικόνα, κινηματογράφος, μουσική).

ΓΕΣ 359 Γαλλία – Κύπρος : Συνάντηση στην ιστορία

ΓΕΣ 360 Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

ΓΕΣ 361 Θεωρίες της Μετάφρασης
Το μάθημα αρχίζει με μια σύντομη παρουσίαση του μεταφρασεολογικού προβληματισμού (κανονιστικές, περιγραφικές και προγραμματικές θεωρίες) και συνεχίζεται με μερικές σύγχρονες προσεγγίσεις (R. Jakobson, W. Benjamin, M. Blanchot, G. Mounin, J.-R. Ladmiral, G. Steiner, R. Amossy, A. Berman, H. Meschonnic, P. Ricoeur, U. Eco κ.ά.). Κατόπιν, εξετάζει μερικούς κοινούς τόπους, που σχετίζονται με τη μεταφραστική δραστηριότητα, όπως, π.χ., τις έννοιες της πιστότητας, της αναγνωσιμότητας και της διαφάνειας, το μύθο της Βαβέλ, την ερμηνευτική μετάφραση κ.λπ. Τέλος, προτείνει μια πρώτη εξάσκηση με κείμενα γενικού περιεχομένου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μερικές σημαντικές όψεις του μεταφραστικού φαινομένου, να φέρει στην επιφάνεια και να αμφισβητήσει ορισμένα στερεότυπα που σχετίζονται με τη μετάφραση (π.χ. τη μετάφραση ως ‘αυτόματη’ ή ‘δευτερεύουσα’ διαδικασία) και να προσφέρει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις, που τους είναι απαραίτητες για το πέρασμα στην πρακτική της μετάφρασης.

ΓΕΣ 362 Πρακτική της Μετάφρασης
Το μάθημα επιχειρεί να εντοπίσει, μέσα από μεταφραστικές ασκήσεις, τους συνηθέστερους τύπους λαθών, που σημειώνονται κατά τη μετάφραση από τα Γαλλικά στα Ελληνικά. Αποτελείται κυρίως από πρακτικές ασκήσεις τόσο με λογοτεχνικά (πεζά και ποιητικά) όσο και με μη λογοτεχνικά κείμενα (κείμενα κατά τομέα -ιατρική, πληροφορική, βιολογία, ανθρωπολογία, αρχαιολογία-, αλλά και διαφημιστικά ή δημοσιογραφικά κείμενα). Επιμένει σε ορισμένα σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως η μετάφραση της μεταφοράς, των νεολογισμών και της ορολογίας. Στόχος είναι οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τους μηχανισμούς και τις παγίδες, που ελλοχεύουν στο πέρασμα από μια γλώσσα ή έναν πολιτισμό σε έναν άλλο (αυτοματισμοί, αλληλεπιδράσεις, πολιτισμικοί κώδικες κ.λπ.).

ΓΕΣ 363 Πρακτική της διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Εμπειρία των φοιτητών με εκπαιδευτική πρακτική. Το μάθημα περιλαμβάνει παρακολουθήσεις σε τάξη, και υποδειγματική διδασκαλία σε δημόσια σχολεία/ Κέντρο γλωσσών ΠΚ/ Γαλλικό Ινστιτούτο με σκοπό την εξοικείωση με το περιβάλλον του σχολείου και της τάξης, τη σχολική ζωή και τις απαιτήσεις της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής.

ΓΕΣ 364 Η Ευρώπη – Μωσαϊκό των γλωσσών
Το μάθημα εντάσσεται στα πλαίσια της γλωσσολογίας της επαφής, της κοινωνιογλωσσολογίας και της γλωσσολογικής τυπολογίας. Αρχικά παρουσιάζει και κατατάσσει τις γλώσσες που ομιλούντα στην Ε.Ε. ειδικά αλλά και στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα σύμφωνα με τη γλωσσική οικογένεια και την υπο-οικογένεια στην οποία υπάγονται (π.χ. ινδοευρωπαϊκή οικογένεια). Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται τόσο οι πλειονοτικές όσο και οι μειονοτικές/ περιφερειακές γλώσσες και γίνεται διάκριση μεταξύ γλώσσας και διαλέκτου. Κατόπιν προβαίνει σε τυπολογική κατηγοριοποίηση των γλωσσών με κριτήριο τη μορφολογική τους δομή (συγκολλητικές, απομονωτικές, πολυσυνθετικές και κλιτές γλώσσες). Συζητά θέματα γλωσσικού ηγεμονισμού (κυρίαρχες- κυριαρχούμενες, lingua franca) καθώς και θέματα πολιτικής της ΕΕ για την πολυγλωσσία και τη γλωσσική ποικιλότητα στην ΕΕ και στα θεσμικά της όργανα. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιρροή της παγκοσμιοποίησης στην επαφή των γλωσσών, τη θέση της μετάφρασης στην ΕΕ, την Ευρώπη και αλλά και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Εστιάζει επίσης στην αλληλεπίδραση που μπορούν να έχουν οι γλώσσες όταν βρίσκονται σε επαφή και εξετάζει θέματα, όπως πολυγλωσσία και διγλωσσία (τύποι διγλωσσίας), διμορφία, και γλωσσικές συγκρούσεις, παρεμβολή, γλωσσική μεταβολή, εναλλαγή κωδίκων, γλωσσικά δάνεια, πίτζιν και κρεολές γλώσσες. Έννοιες και φαινόμενα όπως γλώσσα και ταυτότητα, γλώσσα και μετανάστευση, γλωσσική μετακίνηση, γλωσσική διατήρηση, γλωσσική αναζωογόνηση ή θάνατος των γλωσσών θα συζητηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού. Με το πέρας του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/ φοιτήτριες: Θα αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις γλώσσες που ομιλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα· Θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως γλωσσική οικογένεια, γλωσσική υπό- οικογένεια/ γλωσσικός κλάδος και θα γνωρίζουν τις μεγάλες οικογένειες γλωσσών όπως η ινδοευρωπαϊκή οικογένεια ή η οικογένεια των σημιτικών / χαμιτικών γλωσσών και ποιες γλώσσες υπάγονται σε αυτές· Θα γνωρίζουν τις βασικές ομάδες γλωσσών σύμφωνα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά· Θα γνωρίζουν έννοιες και φαινόμενα όπως πολυγλωσσία, διγλωσσία, γλωσσική σύγκρουση, κ.λπ.· Θα μπορούν να κατανοήσουν πώς επηρεάζονται οι γλώσσες όταν βρίσκονται σε επαφή, και πώς εξελίσσονται, κ.λπ.

ΓΕΣ 369 Αρχές Σύνταξης και Σημασιολογίας

ΓΕΣ 370 Μεθοδολογίας της Έρευνας
Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Θεωρία – Ευριστική – Τεχνική. Θεωρία : Θετική ευριστική – Αρνητική ευριστική – Τυφλές μέθοδοι – Ευριστικά σχήματα – Το σώμα κειμένων ως ευριστικό αντικείμενο – Το «κελεπούρι». Ευριστική : Τυχαία αναζήτηση – Αναζήτηση διά της δοκιμής και της πλάνης – Συστηματική αναζήτηση – Αναζήτηση τεκμηρίων. Τεχνική: Οριοθέτηση του θέματος / του σώματος κειμένων – Έλεγχος της κατάστασης της τρέχουσας έρευνας επί του θέματος – Ορισμός της θεωρητικής και κριτικής προσέγγισης – Η βιβλιογραφία, τα παραθέματα, οι υποσημειώσεις και οι διάφορες συμβάσεις τους – Το υπόμνημα.

ΓΕΣ 373 Επικοινωνία στον εργασιακό χώρο 
Το μάθημα κινείται γύρω από δύο άξονες: εξετάζει τις απαραίτητες τεχνικές που χρειάζεται ο φοιτητής για την εξεύρεση εργασίας σε γαλλόφωνα περιβάλλοντα εργασίας σε χώρες της Ευρώπης και εξερευνά τα γλωσσικά εργαλεία που απαιτούνται. Το μάθημα επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίσουν τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για την προετοιμασία της υποψηφιότητάς τους στα γαλλικά και επικεντρώνεται στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής καθώς και στην προσωπική συνέντευξη. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες για την προετοιμασία της υποψηφιότητάς τους σε γαλλόφωνα περιβάλλοντα στην Ευρώπη εξοικειώνοντάς τους με τις τεχνικές που απαιτούνται στο γραπτό και προφορικό λόγο.

ΓΕΣ 374 Γερμανικά για επιχειρήσεις (Fachsprache für den Beruf) 
Το μάθημα αυτό στρέφεται γύρω από δύο άξονες: 1) τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των γερμανικών επιχειρήσεων και 2) την εξειδικευμένη γνώση των γερμανικών εμπορικών σχέσεων. Η ευαισθητοποίηση των διαπολιτισμικών σχέσεων θα συμπληρωθεί με την απόκτηση πρακτικών γνώσεων (σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος, προφορική και γραπτή επικοινωνία των επιχειρήσεων κλπ.). Με τη βοήθεια των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας οι φοιτητές θα εισαχθούν στο γερμανικό τομέα των επιχειρήσεων.

ΓΕΣ 375 Τα Γαλλικά εντός Ευρώπης 
Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά ζητήματα στη γαλλική γλώσσα και ειδικότερα με διάφορα λεξιλογικά πεδία σχετικά είτε με κάποια ευρωπαϊκά ινστιτούτα ή οργανισμούς, είτε με σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Μέσα από δραστηριότητες αυξανόμενης δυσκολίας, το μάθημα επιτρέπει στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με ευρωπαϊκά ινστιτούτα και να εξοικειωθούν με διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1) να κατανοήσουν τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και να μιλούν για αυτούς στη γαλλική γλώσσα, 2) να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, κειμένων που προέρχονται από διάφορα ευρωπαϊκά ινστιτούτα, 3) να περιγράψουν, να συζητήσουν ή/και να υποστηρίξουν στη γαλλική γλώσσα, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, μία πρόταση/μία ευρωπαϊκή πολιτική.

ΓΕΣ 376 Τα Γερμανικά στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις (Deutsch für Europaeische und Internationale Beziehungen) 
Στόχος αυτού του μαθήματος ειδίκευσης είναι να προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις μέσω της γερμανικής γλώσσας και να τους δώσει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα γερμανικά στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Το μάθημα θα οργανωθεί γύρω από θεματικές συναντήσεις και θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση αποστολών που θα βοηθούν στη βελτίωση της κατανόησης και της χρήσης της γερμανικής γλώσσας σε επιλεγμένους τομείς. Για παράδειγμα, το μάθημα θα μπορεί να περιλαμβάνει την προσομοίωση μιας διεθνούς συνάντησης με συζητήσεις στην ολομέλειά της, εργασία ανά επιτροπές και προετοιμασία ενός κοινού πορίσματος. Μεταξύ των ζητημάτων που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι η λειτουργία των διεθνών οργανισμών, οι μηχανισμοί πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, η διπλωματία και οι διεθνές διαπραγματεύσεις, οι διεθνείς συμφωνίες και οι τρόποι σύνταξης τους, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κτλ.

ΓΕΣ 380 Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς IIΙ (Deutsch für Akademiker III)

ΓΕΣ 381 Γερμανικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς IV (Deutsch für Akademiker IV)

ΓΕΣ 391 Ευρωπαϊκά Κινήματα, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός
Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά και μελετά τρία μεγάλα κινήματα της νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης: την Αναγέννηση, τη Μεταρρύθμιση και τον Διαφωτισμό. Δείχνει πώς η μεσαιωνική αντίληψη περί ετεροκαθορισμού έγινε ο εχθρός των χειραφετητικών αυτών κινημάτων, που αναζήτησαν στην κλασική σκέψη το μοντέλο ενός νέου ανθρωποκεντρικού κοσμοειδώλου. Επισημαίνεται πως, έστω και αν η Ιταλία είναι η πατρίδα της Αναγέννησης, η Γερμανία της Μεταρρύθμισης και η Γαλλία του Διαφωτισμού, και τα τρία κινήματα αναπτύχθηκαν στο σύνολο της Ευρώπης. Παράλληλα, μελετώνται οι βαθιές τομές που αυτά επιτέλεσαν στο φιλοσοφικό, καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό πεδίο και οι πολιτικές, κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές που επέφεραν.

ΓΕΣ 392 Το αρχιπέλαγος της ευρωπαϊκής σκέψης 
To μάθημα αυτό μελετά τις θεωρητικές κατασκευές που στηρίζουν το πολιτικό και κοινωνικό οικοδόμημα της «Ευρώπης» και τις συσχετίζει με την ιστορική εξέλιξη των λαών της. Έμφαση δίνεται στη θεωρία του κράτους του Hobbes, στις ιδέες πίσω από τις τρεις επαναστάσεις (Αγγλική, Αμερικανική, Γαλλική) που εδραίωσαν τη δημοκρατία στην Ευρώπη και στον κόσμο, καθώς και στις θεωρίες του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού που σημάδεψαν τον 20ό αι. Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τον ρόλο των φιλοσοφικών θεωριών στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές και να εξοικειωθούν με τα ιδιώματα της ευρωπαϊκής διανόησης.

ΓΕΣ 393 Έρωτας και πολιτική 
Σε μια εποχή που ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αντικαταστήσει τον έρωτα και τη φιλία με πάσης φύσεως σχέσεις (προσωπικές, σεξουαλικές, κοινωνικές), το μάθημα αυτό προτείνει μια επιστροφή στα μεγάλα έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας όπου ο έρωτας είναι ακόμη δύναμη πολιτικής αλλαγής και φορέας ύψιστων κοινωνικών αξιών και αιτημάτων. Θα εξετασθούν τόσο λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα όπως η Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Φαίδρος και το Συμπόσιο του Πλάτωνα, όσο και ιστορικές μορφές όπως της Λουκρητίας μέσα από τον Τίτο Λίβιο αλλά και από την Πολιτεία του Θεού του Αυγουστίνου και τα Ποιήματα του Shakespeare για να κατανοηθεί η συνδρομή της στην εγκαθίδρυση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Το μάθημα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με μνημειώδη έργα της ευρωπαϊκής σκέψης και λογοτεχνίας. Περαιτέρω, θα τους διδάξει τη φιλοσοφική παράδοση σύνδεσης του έρωτα και της πολιτικής, του ιδιωτικού και του δημοσίου, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ουσιώδεις έννοιες ανάλυσης της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας.

ΓΕΣ 395 Η Νεωτερικότητα 
Το μάθημα επιχειρεί να δώσει μια γενική εικόνα της νεότερης γαλλικής λογοτεχνίας, από τα μέσα του 19ου αιώνα ως το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεκινά από τους λεγόμενους ‘καταραμένους ποιητές’ το πνεύμα fin-de-siècle και τους ιμπρεσιονιστές, στη συνέχεια περνά από το νέο ανθρωπισμό και το νέο μυστικισμό, για να καταλήξει σε έργα όπως του Apollinaire, του Proust κ.α.. Οι προτεινόμενες αναγνώσεις δίνουν έμφαση στα ανανεωτικά στοιχεία που έφεραν οι πρωτοπορίες του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και στις ψυχαναλυτικές ή άλλες αναφορές τους. Στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα έχει στόχο να μελετήσει τα λογοτεχνικά κινήματα του δεύτερου μισού του 19ου και των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, προκειμένου να αναδείξει τα ανανεωτικά κείμενα της υπό μελέτη περιόδου, καθώς και τις μορφολογικές, φιλοσοφικές και ιδεολογικές αναζητήσεις που τα συνοδεύουν. Επίσης, δίνει έμφαση στη λογοτεχνική νεωτερικότητα και εντοπίζει ορισμένες αντιστοιχίες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές λογοτεχνίες της ίδιας περιόδου.

ΓΕΣ 399 L’interculturel en Europe

ΓΕΣ 400 Ο Ελύτης και η γαλλική σκέψη και λογοτεχνία 
Το μάθημα επιχειρεί να διερευνήσει την συγγένεια, τις σχέσεις και τις επιδράσεις της γαλλικής λογοτεχνικής και θεωρητικής παράδοσης του 19ου και του 20ου αιώνα στο έργο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Επικεντρώνεται σε κείμενα και ρεύματα από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και το κίνημα του Μάη του 68. Οι προτεινόμενες αναγνώσεις δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η αισθητική και η ποιητική ιδεολογία του Ελύτη μέσα από τον διάλογο και την επικοινωνία του Ελύτη με την γαλλική σκέψη, τέχνη και λογοτεχνία.
Στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα έχει στόχο να μελετήσει τις σχέσεις ενός κορυφαίου ποιητή με την γαλλική λογοτεχνική και καλλιτεχνική παράδοση και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο, μέσα από την αφομοίωση των επιδράσεων, ο Ελύτης κατέκτησε την ιδιαίτερη ταυτότητα, την αισθητική του άποψη και την ποιητική του ιδεολογία.

ΓΕΣ 401 Μεταφράζοντας την ποίηση 
Το μάθημα επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές μια γενική εικόνα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μεταφραστής της ποίησης. Λαμβάνει ως παραδείγματα ενδεικτικές μεταφράσεις ποιητικών έργων (γαλλική-ελληνική), είτε επιτυχημένων είτε αποτυχημένων και μελετά τους τρόπους, τα επίπεδα και τις επιλογές που διαθέτει ο μεταφραστής ενώπιον του έργου που καλείται να μεταφράσει. Εξετάζονται επίσης τα μεταφραστικά αποτελέσματα σημαντικών ποιητών που υπήρξαν μεταφραστές ομότεχνων τους.

ΓΕΣ 404 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙΙ 
Το μάθημα βασίζεται στις γνώσεις του μαθήματος Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς II και προωθεί περαιτέρω την εξοικείωση των φοιτητών με κείμενα πανεπιστημιακού επιπέδου στα γαλλικά. Ειδικότερα, το μάθημα 1) μελετά κείμενα αναφοράς και σύνθεσης· 2) εισάγει τους φοιτητές στις αντίστοιχες τεχνικές. Στόχοι του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να διακρίνουν τις κύριες και δευτερεύουσες ιδέες κειμένων πανεπιστημιακού επιπέδου, να εντοπίζουν τους όρους με τους οποίους συγκροτείται η συνοχή τέτοιων κειμένων και να συγκρίνουν τις ιδέες που αυτά προτείνουν βελτιώνοντας παράλληλα τις δεξιότητές τους στην παραγωγή γραπτού λόγου.

ΓΕΣ 411 Λόγος, κοινωνία και ιδεολογία: τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης
Η πολιτική είναι ένας από τα κοινωνικά πεδία στα οποία επικρατούν σχεδόν αποκλειστικά οι πρακτικές του λόγου: η πολιτική γνώση είναι, εξ ορισμού, βασισμένη στην ιδεολογία και οι πολιτικές ιδεολογίες αναπαράγονται, σε μεγάλο βαθμό, από τον λόγο. Το μάθημα ξεκινά από το πλαίσιο της θεωρίας της εκφώνησης. Μελετά και αναλύει δεδομένα που περιλαμβάνουν άρθρα γαλλόφωνων εφημερίδων, ιστολόγια και διαδικτυακά φόρα σχετικά με πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα.

ΓΕΣ 412 Language and Gender

ΓΕΣ 420 Ο Λόγος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 
Το μάθημα ακολουθεί την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στο ομώνυμο έργο του αείμνηστου Παναγιώτη Κονδύλη. Ο Κονδύλης αναλύει την πολλαπλότητα των ιδεών και των νοητικών σχημάτων που διατρέχουν τον χώρο του ευρωπαϊκού πνεύματος από τον πρώιμο έως και τον ύστερο Διαφωτισμό. Ο συγγραφέας αναλύει τον τρόπο με τον οποίο στον χώρο του πνεύματος το παλαιό χριστιανικό και θεοκεντρικό κοσμοείδωλο αντικαθίσταται τελικά από το νεωτερικό. Το μάθημα θα ακολουθήσει τέσσερις άξονες: επιστήμη, κοινωνία, οικονομία, πολιτική. Για κάθε έναν από αυτούς τους άξονες θα εξετασθούν οι φορείς της αλλαγής, η ανάδειξή τους σε δομικά σημεία του νέου κοσμοειδώλου, καθώς και η νέα επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται στο νέο πλέον ιστορικό πλαίσιο. Το μάθημα εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφική ανάλυση της γέννησης των κυρίαρχων ιδεών της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας. Το μάθημα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με μνημειώδη έργα της ευρωπαϊκής σκέψης και φιλοσοφίας. Περαιτέρω, θα τους διδάξει την κριτική παράδοση ανάλυσης σύνθετων φαινομένων της σκέψης μέσω μιας πολεμικής και στρατηγικής κατανόησης της πνευματικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

ΓΕΣ 421 Φιλοσοφία της Νεωτερικότητας
Είτε μελετάει τη γυναίκα, την πόλη, τον έρωτα, τη μόδα, την κουλτούρα, είτε την περιπέτεια, τον ξένο, τα μυστικά και τις μυστικές οργανώσεις, ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Georg Simmel αναλύει και εμβαθύνει στις αισθητικές αξίες της εποχής του, της Νεωτερικότητας. Η Νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται από τον ατομισμό, τη διάλυση των παραδοσιακών σταθερών αξιών και θεσμών, την αλλαγή και την κινητικότητα. Πώς δημιουργείται ο κοινωνικός δεσμός στις συνθήκες της μεγαλούπολης; Πώς οργανώνονται και αλληλεπιδρούν άτομα και κοινωνικοί κύκλοι; Πως γεννιούνται και μεταμορφώνονται οι κοινωνικές μορφές; Η σκέψη του Simmel στο κατώφλι της Νέας Εποχής παραμένει πάντα επίκαιρη για τα μεθοδολογικά εργαλεία που μας προσφέρει και τις βαθυστόχαστες παρατηρήσεις της πάνω στον νεωτερικό άνθρωπο. Παιδαγωγικοί σκοποί : Το μάθημα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τα σημαντικότερα κείμενα του γερμανού κοινωνιολόγου Georg Simmel. Το έργο του έχει αποτελέσει βάση της κατανόησης και της ανάλυσης των σύγχρονων φαινομένων έχοντας επηρεάσει τους μεγαλύτερους στοχαστές της εποχής μας. Το μάθημα θα διδάξει στους φοιτητές μια αναλυτική προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων στη Νεωτερικότητα, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ουσιώδη έννοιολογικά εργαλεία ανάλυσης της σύγχρονης εποχής.

ΓΕΣ 424 Το συνέδριο Walter Lippmann : Η Αναγέννηση του Φιλελευθερισμού 
Όταν στα 1979, ο Maurice Allais (Βραβείο Nobel Οικονομίας 1988) χαιρετίζει στο πρόσωπο του Louis Rougier, έναν « Πρίγκηπα της Σκέψης», αποδίδοντάς του έναν σημαντικότατο ρόλο στην ιστορία του φιλελευθερισμού, πολύ λίγοι θυμούνται ένα σημαντικότατο γεγονός του Αυγούστου 1938, στο Παρίσι, που αποτέλεσε την έναρξη της αντεπίθεσης ενάντια στον οικονομικό ολοκληρωτισμό του Κεντρικού Σχεδιασμού και του αναγκαίου επακόλουθού του, του κοινωνικοπολιτικού ολοκληρωτισμού. Η δεκαετία του 1940 είδε το φιλελεύθερο ιδεώδες να εγκαταλείπεται στο όνομα της «επιτυχίας» των ολοκληρωτικών συστημάτων της Ρώμης, της Μόσχας, και του Βερολίνου, στο φόντο της κρίσης του 1929. Ο οικονομικός εθνικισμός, που προηγήθηκε του πολιτικού, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στις σοσιαλιστικές ιδεολογίες του 19ου αι., δημιουργεί εθνικές κοινωνίες-φρούρια, στρέφοντάς τες τη μια εναντίον της άλλης, και κατακερματίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Όταν ακόμη και από την πλευρά των φιλελεύθερων διεμήνυαν ότι «Ο φιλελευθερισμός έχει πεθάνει, όλα πλέον έδειχναν ότι η φιλελεύθερη σκέψη ήταν παρελθόν. Σε ένα τέτοιο κλίμα, ο φιλόσοφος και επιστημολόγος Louis Rougier διοργανώνει στο Παρίσι το Συνέδριο Walter Lippmann, με αφορμή την παρουσία στο Παρίσι του συγγραφέα του βιβλίου The Good Society (1937). Στο συνέδριο συμμετείχαν προσωπικότητες από όλο του φάσμα του φιλελευθερισμού που έμελλαν να διαδραματίσουν σημαντικούς ρόλους στην μεταπολεμική ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκέψη και τάξη: εκπρόσωποι της Αυστριακής σχολής, όπως οι Friederich von Hayek και Ludwig von Mises, της Γερμανικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, του κοινωνιολογικού φιλελευθερισμού και του ορντο-φιλελευθερισμού, όπως οι Wilhelm Röpke και Alexander Rϋstov, κορυφαίοι ευρωπαίοι φιλόσοφοι όπως οι Raymond Aron, Michael Polanyi και Alfred Schutz, αλλά και σημαντικοί οικονομολόγοι όπως ο Jacques Rueff. Το κύριο ερώτημα ήταν ένα : πώς μπορεί ο φιλελευθερισμός να ανταποκριθεί στα κοινωνικά αιτήματα της νέας εποχής και να απομακρύνει έτσι τον κίνδυνο του ολοκληρωτισμού;

ΓΕΣ 425 Η Οικονομία ως Βιο-πολιτική στον Foucault
Η έννοια της κρατικής σκοπιμότητας (raison d’État) υποννοεί μια συγκεκριμένη κατανόηση της πολιτικής πράξης ως ανεξάρτητη ή και αντίθετη με την ισχύουσα ηθική, νόμους και κανόνες. Η απαρχή της στη αναγεννησιακή Ιταλία αποδίδεται στον Φλωρεντίνο Niccolò Machiavelli (1469-1527). Ο όρος ragion di Stato καθεαυτός προτάθηκε από τον Βενετό Ιησουϊτη Giovanni Botero (1544-1617) στα 1598 με μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση από τη φιλοσοφία του Machiavelli, τον οποίο και αντιμαχόταν. Η ragion di Stato δεν αφορά την αύξηση της ισχύος του πρίγκηπα με πολεμικά μέσα, αλλά την ενδυνάμωση του Κράτους μέσω της ενεργούς υποστήριξης της εθνικής οικονομίας, νοούμενης ως ικανότητας του ενεργού πληθυσμού για παραγωγή αγαθών και πλούτου που αποφέρουν φόρους στα κρατικά ταμεία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το κράτος αποποιείται το δόλο και τη βία στην προσπάθεια επίρρωσης της οικονομίας. Ο γάλλος φιλόσοφος Michel Foucault (1926-1984), για τον οποίο, κατά τους νεωτερικούς χρόνους, η λογική της ζωής (οικονομία) υπερισχύει αυτής του θανάτου (πολιτική), αναλύει αυτή τη θεμελιώδη αλλαγή προσανατολισμού του νεωτερικού κράτους στη γενικότερη μελέτη του της Ιστορίας της Σεξουαλικότητας στη Δύση (1976-1984), εισαγάγοντας τον όρο της βιο-πολιτικής.

ΓΕΣ 426 Ο Ιμπρεσιονισμός ως απεικόνιση της πραγματικότητας
Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα το νέο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τοπίο οδηγεί τους ευρωπαίους καλλιτέχνες να απομακρυνθούν από τον υποκειμενισμό του ρομαντισμού και να δουν την ζωγραφική ως μέσο καταγραφής της πραγματικότητας. Το πρώτο διακρινόμενο σύγχρονο κίνημα στην ζωγραφική αναπτύχθηκε στο Παρίσι στην δεκαετία του 1860, εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιμπρεσιονισμός απελευθέρωσε τους καλλιτέχνες από κάθε ακαδημαϊκή προκατάληψη, ανοίγοντας τον δρόμο για την μοντέρνα τέχνη. Στόχοι του μαθήματος: Ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην σχέση ζωγραφικής, φύσης και κοινωνίας.

ΓΕΣ 428 Εισαγωγή στη θεωρία του “κάλλους”
Το «κάλλος» είναι μια βασική κατηγορία της Ευρωπαϊκής τέχνης. Το μάθημα επειχειρεί να δώσει μια εισαγωγή στην ιστορία του «κάλλους» από την αρχαιότητα έως τον μοντερνισμό. Για αυτόν το σκοπό θα αναγνωσθούν αποσπάσματα από κλασικά κείμενα, π. χ. από τις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου για τον Άδωνη, από τις πραγματείες του Πλάτωνα («Φαίδρος»), του Schiller («Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως» 1795), του Darwin («The Descent of Man and Selection in Relation to Sex», 1871) και τou Freud («Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας: η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό. Το μέλλον μιας αυταπάτης», 1930). Για την κατανόηση και κριτική της αισθητικής θεωρίας θα αναλυθούν επίσης παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη.

ΓΕΣ 429 Από τον Εdgar Poe στον Δρα Caligari. Μητρόπολις, έγκλημα και πλήθος 
Το μάθημα θα εξετάσει την ανάδυση του αστυνομικού μυθιστορήματος και των ταινιών μυστηρίου στην μητροπολιτική εποχή. Θα αναλυθούν κείμενα συγγραφέων, όπως οι Edgar Poe και Conan Doyle, θεωρητικών και κοινωνιολόγων της κριτικής σχολής, όπως οι Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, David Frisby, καθώς και ταινίες του γερμανικού εξπρεσιονισμού (Murnau, Lang, Wiene) ή ταινίες βασισμένες σε διάσημους detectives. Θα δείξουμε μέσα από τη σχέση του εγκλήματος με το πλήθος βασικά χαρακτηριστικά της μητροπολιτικής ζωής, χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην δημιουργία ενός νέου λογοτεχνικού και κινηματογραφικού είδους: το πλήθος κρύβει σαν ένα πέπλο το δολοφόνο, έγραφε ο Benjamin. Περαιτέρω, η ψυχολογία του πλήθους και η χειραγώγησή του μέσω του τρόμου αποτυπώνεται σε ταινίες όπως Το Εργαστήριο του Δρος Καλιγκάρι (1920), όπως αποτείνεται ο Kracauer, ο οποίος και θα συνδέσει την άνοδο του ναζισμού με τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Το μάθημα εντάσσεται στην ευρύτερη κοινωνιολογική ανάλυση της ευρωπαϊκής μητροπολιτικής νεωτερικότητα. Το μάθημα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με μνημειώδη έργα της ευρωπαϊκής σκέψης και λογοτεχνίας και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Περαιτέρω, θα τους διδάξει την κριτική παράδοση ανάλυσης σύνθετων φαινομένων όπως της σύγχρονης εγκληματικότητας, την ανάδυση του πολιτικού ρόλου του πλήθους και του κινηματογράφου, καθώς και τη διασύνδεση των mass media με μορφές τέχνης και ιδεολογίας, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ουσιώδεις έννοιες ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας.

ΓΕΣ 430 Η Ευρωπαϊκή κινηματογραφική παράδοση 
Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ο τόπος όπου εμφανίστηκε ο κινηματογράφος με τους αδελφούς Lumière (Γαλλία, 1895), αλλά και εκείνος όπου γεννήθηκαν τα πιο σημαντικά από καλλιτεχνικής άποψης κινηματογραφικά κινήματα: ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, η πρώτη Avant-garde, ο σουρεαλιστικός κινηματογράφος, το σοβιετικό πειραματικό σινεμά, η σκανδιναβική σχολή, ο ιταλικός νεορεαλισμός, το βρετανικό Free Cinema, η γαλλική Nouvelle Vague, o Νέος Γερμανικός Κινηματογράφος, η δανική Dogme 95 κ.λπ. Σημαντικοί είναι επίσης οι Ευρωπαίοι εξόριστοι σκηνοθέτες ή ηθοποιοί στο Χόλυγουντ πριν και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σκοπός του μαθήματος είναι α) η παρουσίαση των σημαντικότερων αυτών κινημάτων και σκηνοθετών, μαζί με μερικούς από τους αμέτρητους θρυλικούς αστέρες του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού στερεώματος, και β) η μελέτη των κυριοτέρων θεωρητικών βάσεων του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου (κριτικά κείμενα, εξοικείωση με εξειδικευμένα περιοδικά όπως τα Cahiers du Cinéma της Γαλλίας ή το Sequence του Ηνωμένου Βασιλείου. Στόχοι του μαθήματος είναι να μυηθούν οι φοιτητές στην κινηματογραφική ορολογία, στις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης και να γνωρίσουν τα κυριότερα ρεύματα της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παράδοσης, ώστε να επιτευχθεί εμπεριστατωμένος κινηματογραφικός γραμματισμός.

ΓΕΣ 431 Οι Άθλιοι: ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, 50 ταινίες

ΓΕΣ 432 H ανθρώπινη ύπαρξη στη λογοτεχνία και τις τέχνες του 20ου αι. 
Στον 20ο αι. συγγραφείς, φιλόσοφοι και ποιητές εξετάζουν την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από μορφές αναπαράστασης που ξαφνιάζουν αναγνώστες και θεατές. Τα μεγάλα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που καθορίζουν την Ευρώπη, καθώς και οι ολέθριες συνέπειές τους, εντάσσουν στη λογοτεχνική δημιουργία θέματα όπως το κενό, ο θάνατος, η αναμονή, το τέλος, το παράλογο και γεννούν έργα στα οποία κάθε στοιχείο συμβάλλει στην έκφραση του παραλόγου της ανθρώπινης ύπαρξης και του κενού.

ΓΕΣ 433 Λογοτεχνικό κείμενο και μεταμορφώσεις
Το μάθημα προτείνει τη μελέτη της διαδικασίας μεταμόρφωσης του λογοτεχνικού κειμένου σε άλλες μορφές έκφρασης/ αναπαράστασης (τηλεοπτική, σκηνική ή θεατρική, κινηματογραφική, εικαστική, μουσική προσαρμογή κ.ά.) και τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αυτή ρίχνει φως στις νέες σχέσεις ανάμεσα στο κείμενο και τη μεταμόρφωσή του, όπως επίσης και στη γέννηση ενός νέου έργου. Η ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και των διαφόρων προσαρμογών τους θα μυήσει τους φοιτητές στους κυριότερους μηχανισμούς της λογοτεχνικής δημιουργίας, το θέμα της επανεγγραφής, της προσαρμογής, της μεταφοράς και της υπερμεσικότητας.

ΓΕΣ 438 Γαλλική φιλολογία του 18ου αιώνα

ΓΕΣ 439 Λογοτεχνία και ζωγραφική 
Το μάθημα εξετάζει τις σχέσεις ανάμεσα στη λογοτεχνία και τη ζωγραφική από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, την ψηφιακή εποχή, μέσα από μεγάλα αισθητικά ευρωπαϊκά ρεύματα. Η διατομεϊκή προσέγγιση θα επιτρέψει στους φοιτητές να μελετήσουν τις ιδιαιτερότητες της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής στη τομή της εικαστικής και της λογοτεχνικής ανάγνωσης, μέσω της ανάλυσης θεωρητικών και κριτικών κειμένων, καθώς επίσης και την ανάλυση λογοτεχνικών και εικαστικών έργων.

ΓΕΣ 440 Σύγχρονα Γαλλικά Λογοτεχνικά ρεύματα και κείμενα

ΓΕΣ 441 Νεωτερικότητα: Νταντά και Υπερρεαλισμός

ΓΕΣ 442 Φιλοσοφία του Χρήματος 
Ακολουθώντας τα χνάρια του Γερμανού φιλοσόφου και κοινωνιολόγου Georg Simmel (1858-1918) (Philosophie des Geldes, Berlin, 1900) το μάθημα θα εξετάσει τις αμφίδρομες σχέσεις και εξαρτήσεις ανάμεσα στους χρηματο-οικονομικούς θεσμούς και τα υπόλοιπα κοινωνικά φαινόμενα στη Νεωτερική εποχή. Η διασύνδεση του χρήματος με το αξιακό και αισθητικό σύστημα που διέπει τις Δυτικές κοινωνίες από τα μέσα του 19ου αι. και μετά που επιχειρεί ο Simmel είναι εντυπωσιακή τόσο στη σύλληψη όσο και στην εννοιολογική της ανάλυση. Θα εξετασθούν επίσης έργα σημαντικών μελετητών του Γερμανού στοχαστή, όπως ο Massimo Cacciari και ο David Frisby. Το μάθημα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με το σημαντικότερο ίσως έργο της γερμανικής κοινωνικής φιλοσοφίας. Περαιτέρω, θα τους διδάξει την παράδοση σύνδεσης του χρήματος με τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα στη Νεωτερικότητα, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ουσιώδη έννοιολογικά εργαλεία ανάλυσης της σύγχρονης εποχής.

ΓΕΣ 444 Εισαγωγή στη θεωρία του «υψηλού»
Το «υψηλό» είναι μια βασική κατηγορία της Ευρωπαϊκής τέχνης. Το μάθημα επιχειρεί να δώσει μια εισαγωγή στην ιστορία του «υψηλού» από την αρχαιότητα έως τον μεταμοντερνισμό. Για αυτόν το σκοπό θα αναγνωσθούν αποσπάσματα από κλασικά κείμενα, π. χ. από τις πραγματείες του Λογγίνου («Περί Ύψους», 1ος αιώνας μ.Χ.), του Boileau («Traité du sublime», 1674), του Burke («A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful», 1757), του Kant («Kritik der Urteilskraft», 1790) και του Lyotard («Le sublime et l’avant-garde», 1988). Για την κατανόηση και κριτική της αισθητικής θεωρίας θα αναλυθούν επίσης παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία και θεωρία της τέχνης στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και να εξοικειωθούν με την ορολογία της φιλοσοφικής αισθητικής.

ΓΕΣ 472 Διπλωματική εργασία
Η απόκτηση πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προϋποθέτει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Το αντικείμενο της εργασίας επιλέγεται σε συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια. Η έκτασή της κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 σελίδων, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν την πρόκληση της σύνταξης μιας πρώτης συνθετικής επιστημονικής εργασίας, η οποία με τη σειρά της συνδυάζει πρωτογενή έρευνα, πειθαρχία στις προθεσμίες που έχουν εκ των προτέρων τεθεί, σεβασμό στους κανόνες παρουσίασης μιας διπλωματικής εργασίας, ικανοποιητικό επίπεδο και βάθος βιβλιογραφικής έρευνας, καθαρότητα στην επιχειρηματολογία και προσαρμογή στην επιστημονική δεοντολογία. Η εγγραφή στο ΓΕΣ 472 Διπλωματική εργασία προϋποθέτει ο φοιτητής να έχει πετύχει στο σύνολο των μαθημάτων των δύο πρώτων ετών (120 ECTS) + 60 ECTS από τα επόμενα έτη. Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν και την αντίστοιχη δήλωση προτίμησης για τη διπλωματική εποπτεία, η οποία πρέπει να παραδωθεί στην Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο τέλος του εξαμήνου που προηγείται της εγγραφής στην Διπλωματική.

ΓΕΣ 475 Διπλωματική εργασία
Για εγγραφή στο ΓΕΣ 475 Διπλωματική εργασία, προαπαιτείται επιτυχία σε 180 π.μ. Η απόκτηση πτυχίου Ευρωπαϊκών Σπουδών προϋποθέτει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Το αντικείμενο της εργασίας επιλέγεται σε συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια. Η έκτασή της κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 σελίδων, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν την πρόκληση της σύνταξης μιας πρώτης συνθετικής επιστημονικής εργασίας, η οποία με τη σειρά της συνδυάζει πρωτογενή έρευνα, πειθαρχία στις προθεσμίες που έχουν εκ των προτέρων τεθεί, σεβασμό στους κανόνες παρουσίασης μιας διπλωματικής εργασίας, ικανοποιητικό επίπεδο και βάθος βιβλιογραφικής έρευνας, καθαρότητα στην επιχειρηματολογία και προσαρμογή στην επιστημονική δεοντολογία. Η εγγραφή στην πτυχιακή εργασία ΓΕΣ 475 προϋποθέτει ο φοιτητής να έχει πετύχει στο σύνολο των μαθημάτων των δύο πρώτων ετών (120 ECTS) + 60 ECTS από τα επόμενα έτη. Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν και την αντίστοιχη δήλωση προτίμησης για τη διπλωματική εργασία, η οποία πρέπει να παραδωθεί στην Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο τέλος του εξαμήνου που προηγείται της εγγραφής στην Διπλωματική.

ΓΕΣ 481 Ο Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός

ΓΕΣ 482 Το Φαντασιακό του Ευρωπαϊκού Χώρου: Μητροπόλεις Επικράτειες, Θαλάσσια Τοπία 
Πώς παράγει το «χώρο» της η «ονειρευόμενη συλλογικότητα», όπως ονόμαζε ο Walter Benjamin την αστική τάξη; Ποιόν τύπο ανθρώπου παράγει η μεγαλούπολη στη βιομηχανική εποχή; Πώς μετατρέπεται ο εξωτερικός χώρος σε εσωτερικό και η φύση – στεριές και θάλασσες – σε φυσικά, θαλάσσια, αλλά και εξωτικά «τοπία», στις αστικές οικείες και στις δαγκεροτυπίες; Πώς βιώνεται η ιστορική εμπειρία στον αστικό χώρο; Ποιός είναι ο ρόλος του ατόμου, του όχλου και της μάζας στην εποχή της βιομηχανοποίησης της παραγωγής, της εμπορευματοποίησης και της «ώριμης χρηματοοικονομίας»; Με ποιούς όρους (συμβολικούς, εθνικούς, ταξικούς) τίθεται το πρόβλημα της κυρίαρχης επικράτειας στη Νεωτερική Ευρώπη, με δεδομένη την αμφισβήτησή της, από τη μια, από «τα κοσμοπολιτικά όργια της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας» (Marx) και, από την άλλη, από το σοσιαλιστικό διεθνισμό και τη Διεθνή Ενωση Εργατών; Πώς εγγράφονται στο παιχνίδι της πολιτικής κυριαρχίας οι νέες δυναμικές που δημιουργούν οι αντιθέσεις ανάμεσα σε αγροτική και αστική τάξη, πόλη και χωριό, ύπαιθρο και αστικό χώρο; Αυτές τις ερωτήσεις θα θέσει το μάθημα αυτό αναλύοντας έργα των Walter Benjamin, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Edgar Poe, Georg Simmel, Siegfried Kracauer, Joseph Roth, Karl Marx, Friedrich Engels, Massino Cacciari, David Frisby. Στις στοές των μεγαλουπόλεων, ο «περιηγητής», ο «πλάνης», ο «σουλατσαδόρος» συναντούν το «συνωμότη» και το «δολοφόνο», το «ρακοσυλλέκτη» και το «κουρελοπρολεταριάτο», καθώς μεταμορφώνονται σε «μυστικό πράκτορα», «ντετέκτιβ» και «αρχαιολόγο» για να κατανοήσουν τις αρχές που διέπουν μια «προϊστορία της Νεωτερικότητας». Οι έννοιες της «φαντασμαγορίας», της «αλληγορίας», της «εμπορευματοποίησης», της «αύρας» αποτελούν βασικά κλειδιά κατανόησης της ζωής στις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις (Βερολίνο, Παρίσι, Βιέννη, Λονδίνο) στη Νεωτερικότητα και εν κατακλείδι των δικών μας όρων ύπαρξης.

ΓΕΣ 483 Ευρωπαϊκή Τέχνη και Ελληνική Μυθολογία
Οι αρχαιοελληνικοί μύθοι αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εμπλουτίζουν τη λογοτεχνία, το θέατρο και τον κινηματογράφο καθώς και τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Γιατί μας ενδιαφέρουν οι αρχαίοι μύθοι; Γιατί δεν χάνουν τη γοητεία τους; Το μάθημα μελετά διαφορετικές προσεγγίσεις του ζητήματος. Επιστρέφει στις αρχές της επιστημονικής μελέτης του μύθου. Αναλύει την αλλαγή και τη μεταμόρφωση χαρακτηριστικών φαινομένων της μυθικής παράδοσης και χρησιμοποιεί νεότερες προσεγγίσεις στην ερμηνεία του μύθου, τη ψυχανάλυση και τη σημειωτική. Τέλος εξετάζει και τις ευρύτερες σχέσεις του μύθου με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, την κοινωνία και την πολιτική. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το βασικό ρόλο της μυθολογίας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να εξοικειωθούν με το ειδικό επιστημονικό λεξιλόγιο.

ΓΕΣ 485 Η Επαναστατική Παράδοση στην Ευρώπη
Η Ρώμη δεν κτίσθηκε σε μία μόνον ημέρα, ούτε από έναν μόνον άνθρωπο, έγραφε ο Κικέρων. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια πνευματική, πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική διαδικασία, η δυναμική της οποίας αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς. Σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελούν οι επαναστατικές πράξεις, ιδεολογίες και κοσμοείδωλα στους Νεώτερους Χρόνους. Με το μάθημα Η επαναστατική παράδοση στην Ευρώπη, παρουσιάζονται οι ιδέες και οι πνευματικές και πολιτισμικές διεργασίες πίσω από τις μεγάλες επαναστάσεις που σημάδεψαν τη Δύση και την Ευρώπη. Θα εξετασθούν επαναστατικές θεωρίες από το Διαφωτισμό και το σοσιαλισμό έως τις ιδέες της πολιτισμικής επανάστασης της δεκαετίας του 1960 και τους αγώνες των μειονοτήτων για χειραφέτηση και κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή. Η πλούσια επαναστατική κληρονομιά των ευρωπαϊκών λαών δεν είναι απλά ένα σημείο αναφοράς στην συγκρότηση της Ευρώπης: είναι στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το μάθημα εξετάζει τους σημαντικούς στοχαστές, και συχνά πρωταγωνιστές, των επαναστατικών διεργασιών.

 

X