Ερευνητικά Προγράμματα

Η Ιατρική Σχολή αναγνωρίζει τηv σημαντικότητα της συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας όσον αφορά στην ανάπτυξη της ύλης και της ενίσχυσης των μαθησιακών εμπειριών των φοιτητών και φοιτητριών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των φάσεων του προγράμματος λαμβάνουν μέρος στις πολυδιάστατες ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής, καθώς αρκετές πρακτικές διδασκαλίας βασίζονται στην έρευνα.

Ερευνητικά Προγράμματα: 

X